Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Riskläkemedel till äldre

Läkemedelskommittén har tagit fram frågor att ställa och en lista med läkemedel, utifrån Socialstyrelsens indikatorer för äldre, att reflektera över vid genomgångar av äldres läkemedelsbehandling, se nedan.

Detta finns sammanställt på kortet  Äldre och läkemedel
Korten kan även beställas (se högermarginal).

Frågor att besvara vid genomgång av läkemedel

 • Finns det fortsatt indikation för behandling med läkemedlet?
 • Finns det dokumenterad effekt på symtom eller sjukdom som läkemedlet är givet för?
 • Är läkemedlet och doseringen anpassad till patientens ålder,  njur-och leverfunktion?
 • Har patienten flera läkemedel inom samma terapiområde? Dubbelförskrivning?
 • Är biverkningarna eller risk för biverkningar större än läkemedlets nytta?
 • Finns det risker för interaktioner ?
 • Finns det ett mål och en plan för fortlöpande utvärdering i behandlingen med läkemedlet?
 • Vid behov, hur snabbt kan läkemedlet sättas in eller sättas ut utan besvärande biverkningar?
 • Finns det icke-farmakologiska behandlingsalternativ?
   

Läkemedel att speciellt beakta

Långverkande bensodiazepiner

    Substans          Preparatexempel

    diazepam          Stesolid,Diazepam

    nitrazepam       Nitrazepam,Mogadon,Apodorm

    flunitrazepam   Flunitrazepam

 •  Bör undvikas på grund av risk för bland annat dagtrötthet, påverkan på minne och inlärning, muskelsvaghet, balansstörningar och fall.
 • Avsluta läkemedelsbehandlingen: nedtrappning enl FAS UT och/eller byte till Oxazepam.

Sömnläkemedel

 • Prova icke-farmakologiska alternativ (exempelvis sömnskola, kaloririkt nattmål) före läkemedelsbehandling.
 • Sömnläkemedel bör inte användas mer än en månad utan omprövning. Risk för bland annat dagtrötthet, konfusion, oro, minnesbortfall,
  yrsel, mardrömmar och fall.
 • Propiomazin (Propavan® ) bör undvikas eftersom det kan ge dagtrötthet och framkalla extrapyramidala symtom, till exempel restless legs.
 • Undvik Zolpidem/Stilnoct som kan ge förvirringstillstånd.Välj Zopiklon/Imovane.
 • Avsluta läkemedelsbehandlingen: nedtrappning enligt FAS UT.

Läkemedel med antikolinerga effekter

       Substans             Preparatexempel
Neuroleptika/Lugnande medel (1)
       levomepromazin  Nozinan
       haloperidol           Haldol
       hydroxizin            Atarax (2)
Antidepressiva medel (tricykliska) (1)
       amitrytilin             Saroten
       klomipramin         Anafranil, Klomipramin
Antihistaminer
      alimemazin           Theralen
      prometazin           Lergigan
Medel mot inkontinens
       tolterodin             Tolterodin, Detrusitol
       oxybutynin           Oxybutynin, Ditropan, Kentera
       darifenacin           Emselex
       solifenacin            Vesicare
       fesoterodin          Toviaz
Risk för bland annat kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, muntorrhet, obstipation.

Tramadol

 • Anses olämpligt för äldre. Ökade risker för illamående och centralnervösa biverkningar, som förvirring.

Läkemedel för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskild betydelse

 • Neuroleptika/Antipsykotika (1)
  Risk för bland annat trötthet/sedation samt för ortostatisk hypotension med yrsel och fallskada som följd. Undvik indikationsglidning samt utvärdera dosering och effekt efter 2–3 veckor.
 • Antidepressiva medel (exempelvis SSRI) (1)
  Risk för bland annat miktionsstörningar, hyponatremi, blödningar, konfusion och fallskador på grund av postural
  hypotension.
 • Kolinesterashämmare (1)
  Medel vid Alzheimers sjukdom.Risk för bland annat illamående, kräkningar, huvudvärk, yrsel, trötthet, och sömnpåverkan. Sex månader
  efter uppnådd måldos bör behandlingseffekten utvärderas. Flytt till äldreboende är inte till skäl att avsluta läkemedelsbehandlingen.
 • Opioider (svaga- och starka opioider) (1)
  Risk för bland annat yrsel med fallskada, förvirring, illamående och förstoppning. Tramadol anses som olämpligt för äldre.
 • Digoxin
  Risk för bland annat nedsatt matlust, viktminskning, konfusion, yrsel och dimsyn.Anpassa dos efter efter njurfunktion och interaktion med andra läkemedel.
 • Diuretika
  Risk för fallskador på grund av yrsel, uttorkning, muntorrhet, förstoppning och elektrolytrubbningar.
 • Icke steroida antiinflammatoriska medel (NSAID inkl. COX-2 hämmare)
  Bör endast ges som kort kur, 1-2 veckor på grund av ökad risk för magblödning, njursvikt eller hjärtsvikt.
 • Paracetamol
  Vid kontinuerlig behandling av smärta finns ingen visad effekt efter 2–3 månader. Därför rekommenderas framförallt dosering vid behov. Kan vara aktuellt att sätta ut paracetamol vid övergång till opiatbehandling.
 • Protonpumpshämmare (PPI) (1)
  Risk för att utveckla bakteriella diarrésjukdomar samt försämrad effekt av vissa läkemedel (bland annat B12, järn, kalcium) vid långvarig användning.

Hänvisningar:
1. Utsättning av läkemedelsbehandlingen: nedtrappning enligt FAS UT.
2. Atarax används för klåda och ej som lugnande / sömnmedel.

Kontakt

Judit Denes
Klinisk apotekare
010-244 87 85

Björn Westerlind
Överläkare, geriatrik
010-241 00 00

Källor

Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

FAS UT3 (2010) (för lösenord se Läkemedel/Förskrivarstöd på Landstingets intranät)

Beställning av läkemedelskort

Landstinget
Landstingets verksamheter kan beställa kortet via:
Raindance

Artikelnummer : 90142400

För verksamheter utanför Landstinget:

Ange leveransadress och kundnr 418436

Vid frågor kontakta:
Länsförsörjningens kundservice,
010-241 41 41

Uppdaterad: 2017-08-16
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service