Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Pipett, foto Jenny Lindberg

Infektioner

Forskningsprofilområde inom Landstinget i Jönköpings län


Infektioner i öppen och sluten vård

Infektionsmedicin är ett synnerligen dynamiskt område, där nya smittämnen, infektionsutbrott och en alltmer utbredd antibiotikaresistens utgör ständiga utmaningar. Antibiotika är unika läkemedel som kan förhindra komplikationer och rädda liv, men varje behandling med antibiotika medför också ekologiska förändringar och individuella biverkningar.

Infektioner är en av de vanligaste besöksorsakerna i öppen vård. Hur dessa handläggs betyder mycket för spridningen av antibiotikaresistens i samhället. Infektioner är också vanligt förekommande inom alla specialiteter i slutenvården.

Tidig diagnostik och effektiv behandling är grundläggande för modern sjukvård. Epidemiologisk övervakning och kännedom om det lokala resistensläget är nödvändigt.

Syfte och mål med profilgruppsarbetet

 • att genom samverkan mellan olika medicinska specialiteter och laboratoriets biomedicinska plattform vidareutveckla forskningen inom området
 •  att samverka kring diagnostiska metoder och identifiera kunskapsluckor
 • att ge stöd till ST-projekt och doktorandprojekt inom infektionsområdet
 • att skapa ett forum där forskningsresultat och projektidéer kan diskuteras och nya samarbetsrelationer uppstå

Aktuella forskningsområden

 • Diagnostik och behandling av infektioner i öppen vård
 • Projekt vid vårdcentral och medverkan i olika EU-projekt kring handläggning av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård
 • Snabbdiagnostik av luftvägspatogener, inklusive resistensmarkörer, och resistens i normalbefolkningen i öppen vård.
 • Databas kring hur vanliga infektioner behandlas i öppen vård.
 • Staphylococcus aureus – epidemiologi och multiklonalitet.
 • Kolonisationsstudier avseende Staphylococcus aureus och Escherichia coli hos patienter på äldreboende, SÄBO.
 • ”Hexa-studien” – en longitudinell studie av immunförsvarets åldrande.
 • Betydelsen av medfödd immunitet och ärftlighet för utveckling av tjocktarmscancer.
 • Spridning av Candida albicans på intensivvårdsavdelning.
 • Fästingburna infektioner.
 • Minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta trots ett förändrat klimat, VISK
   

Stöd vi kan erbjuda

 • Handledarkompetens
 • Hjälp med planering av projekt
 • Laborativt stöd
 • Rådgivning

Målgrupp

Alla inom Landstinget i Jönköpings län med intresse för forskning inom området infektionssjukdomar / mikrobiologi / infektionsepidemiologi / smittskydd / vårdhygien är välkomna att delta. Kontakta någon av personerna i kontaktlistan till höger.

Publikationer och populärvetenskapliga sammanfattningar

Styrgrupp

Anna J Henningsson, ordf: Specialistläkare i infektionsmedicin, ST-läkare i klinisk mikrobiologi och doktorand vid Linköpings universitet med fästingburna infektioner och immunologi som forskningsområde.

Andreas Matussek: Överläkare klinisk bakteriologi, medicinsk chef Mikrobiologiska laboratoriet, verksamhetschef Laboratoriemedicin, Med dr, aktivt forskningsintresse inom mikrobiologi/vårdhygien, immunologi och cancer.

Sture Löfgren: Överläkare klinisk bakteriologi, docent.
 

 

 

Intresserad

Genom att anmäla ditt intresse till Futurum får du inbjudan till profilområdets månadsträffar, seminarier, etc.

Kontakt

Se under styrgrupp nedan

 

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion