Region Jnkpings ln Cancerforskning Jönköping
plus.rjl.se/cancerforskningjonkoping

Mall för ansökan om anslag till fortbildning

Du kan söka anslag för forskningsprojekt eller fortbildning inom området cancer. Hur ansökan ska utformas  ser du i mallen nedan. Skicka in handlingen i 12 exemplar till sekreteraren i stiftelsen. Efter arbetets eller fortbildningen slut ska rapport skickas in till samma adress.

  1. Personlig presentation, max en halv A4-sida
  2. Motivering för fortbildningsaktivitet
  3. Kurs-/konferens-program eller motsvarande
  4. Storlek på det sökta beloppet
  5. Kostnadsberäkning med offerter
  6. Plan för hur inhämtade kunskaper ska spridas vidare
  7. Utlåtande från verksamhetschef eller motsv.
  8. Uppgift om ansökan ingivits till annan anslagsgivare

 

Sista ansökningsdag

31 mars och 31 september

Återrapportering till fonden

Checklista för återrapport

Ansökan skickas till

Stiftelsen Fonden för klinisk Cancerforskning i Jönköping
c/o David Robinsson
Onkologiska Kliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

 

Uppdaterad: 2016-09-13
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion