Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Logopediska riktlinjer för Tal- och språkstörning - förskolebarn

Bakgrund

Tal- och språksvårigheter hos barn kan låta och se ut på många olika sätt. Ofta börjar barnet tala senare än andra, ibland också på ett sätt som avviker från den typiska tal- och språkutvecklingen. Man skiljer på tal och språk.

Vid svårigheter med språkutvecklingen kan det vara så att barnet talar i ofullständiga meningar eller med en annorlunda grammatik. Barnet kan ha litet ordförråd eller svårt att komma på orden. Ibland använder barnet ord och meningar i sammanhang där de inte riktigt passar in och dialog med barnet blir haltande och osammanhängande. Barnet kan också ha svårt att förstå det som andra säger.

Om uttalet låter annorlunda kallas det talsvårigheter. Vissa ljud kan saknas eller byts ut mot andra. En del har dessutom svårigheter att röra tunga och läppar. Då kallar man det "oralmotoriska" svårigheter.

Det finns inte alltid en tydlig gräns mellan tal- och språksvårigheter. Båda kan förekomma samtidigt.

5-8 % av barn i förskoleåldern har någon grad av språkstörning, språkförsening. Språkstörning kan få konsekvenser för fortsatt språkinlärning och läs- och skrivinlärning långt upp i skolåldern (1).

Indikationer för logopedisk utredning

Remiss företrädesvis från BVC.

Om barnet är under 3 år och

 • vårdnadshavaren är orolig för barnets tal-, språk- och kommunikationsförmåga
 • saknar 2-ordssatser
 • inte verkar förstå vad andra säger

Om barnet är 3-4 år och

 • har svårigheter med det som tas upp ovan
 • inte söker kontakt med andra
 • använder få ord
 • saknar 3-ordssatser
 • familjen inte förstår vad barnet säger
 • inte verkar lyssna när man talar med det

Om barnet är 4-6 år och

 • har svårigheter med det som tas upp ovan
 • har förenklad grammatik t.ex. utelämnar ord eller sätter orden i fel ordning
 • har svårt att följa med vid sagoläsning
 • har svårt att berätta om händelser

Skolbarn som har

 • bristande hörförståelse (t.ex. förståelse vid uppläsning av text/muntlig redogörelse, förståelse av muntliga instruktioner i grupp eller enskilt)
 • omfattande svårigheter att uttrycka sig muntligt (hitta ord, bygga meningar, berätta och hålla röd tråd)
 • tydliga svårigheter med läsförståelse trots god avkodningsförmåga
 • klart begränsat ordförråd/ordförståelse i kombination med något av ovan nämnda kriterier

Beskrivning av utredning

Logopeden bedömer med hjälp av observationer och test barnets tal och språk utifrån frågeställningen från inremitterande.

Indikationer för logopediska behandlingsåtgärder

 • Barnet har ett avvikande språkljudssystem som inte följer den typiska utvecklingen
 • Barnet har oralmotoriska svårigheter
 • Det är svårt för utomstående att förstå vad barnet säger
 • Barnet har svårt att formulera meningar eller har ett litet ordförråd
 • Barnet har nedsatt språkförståelse

Logopediska behandlingsåtgärder

På basis av sin bedömning och bakgrundsinformation från föräldrarna ger logopeden information och råd om språklig stimulans och förhållningssätt. Ofta blir hemträning aktuellt – ibland i kombination med behandling hos logoped individuellt eller i grupp. Barn som har en språkstörning behöver kontinuerlig språklig stimulans i vardagen. Logopeden samarbetar därför ofta med förskolans/skolans personal.

De barn som inte kan göra sig förstådda kan behöva alternativa kommunikationssätt – till exempel tecken som stöd till talet.

Vid oralmotoriska svårigheter ges sensorisk och motorisk behandling i form av träning av munmotorik genom att medvetandegöra munnens olika delar.

Mätetal och målnivå

-

Referenser

 1. Hartelius, L. Nettelbladt, U. Hammarberg, B. Logopedi. Studentlitteratur 2008; s. 127.

 

Ansvarig

Karina Sjöndin Kall
logoped
Rehabiliteringscentrum

Fastställd/reviderad

2014-02-06

Uppdaterad: 2018-01-09
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik