Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Stöd till arbete

Supported Employment är ett samlingsnamn för insatser som syftar till att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning eller andra missgynnade och/eller utsatta grupper som vill arbeta.

FoUrum samordnar ett nätverk med metodansvariga för Supported Employment från 12 av länets kommuner. Syftet är att stödja de metodansvariga i sin yrkesroll samt att kunna vara en resurs gällande SE för sina kollegor på hemmaplan. Nätverket fungerar även som forum för erfarenhetsutbyte.

Individual Placement and Support och Supported Education

De senaste 20 åren har en evidensbaserad supported employmentmetod utvecklats för människor med långvarig psykisk funktionsnedsättning; Individual Placement and Support, IPS. Socialstyrelsen rekommenderar arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. 

I linje med överenskommelsen inom psykiatriområdet mellan länets kommuner och regionens hälso- och sjukvård görs nu en plan för hur IPS, som en del i ett återhämtningsinriktat arbetssätt, kan implementeras inom berörda organisationer i Jönköpings län. Arbetet kommer även att omfatta en kunskapsöversikt gällande Supported Education, en metod som syftar till att ge stöd i beslut kring studier, upprätthållandet av studier och av studentrollen med sikte på arbete.

Självskattningens betydelse på vägen till ett arbete

Vi driver just nu en ESF-finansierad pilotstudie med ett antal klienter från funktionshinderomsorg och arbetsmarknadsenheter i Jönköpings respektive Gnosjö kommuner, som arbetar enligt IPS. Syftet är att undersöka hur och om självskattningsinstrumentet Dialog om arbetsförmåga (DOA) i kombination med metoden IPS ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få ett hållbart arbete.

DOA är ett instrument där individens självskattning och självkännedom kring sin arbetsförmåga är bärande. IPS är en metod för att bistå människor med långvarig psykisk funktionsnedsättning i vägen till arbete. Målgrupp för projektet blir personal som redan arbetar eller kommer att arbeta med IPS som metod.

”Dropouts”

Jönköpings och Vetlanda kommun ingår i ett internationellt projekt som FoUrum samordnar medverkan i. Syftet är att revidera en metodbok för supported employment kopplat till målgruppen unga som varken arbetar eller studerar, så kallade ”dropouts”.

Fokusgrupper med både personal och ungdomar har hållits, introducerande utbildning har genomförts och synpunkter för revidering har inhämtats.

Kontakt

Sara Arlesten
FoU-ledare

072-145 48 97

Karin Fröderberg
FoU-ledare
070-293 69 70

Uppdaterad: 2017-11-24
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling