Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Psykiatri

Inom området psykiatri arbetar vi för att stärka kompetensen i länets psykiatriverksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utgångspunkten är en evidensbaserad praktik och att arbetet ska vara till nytta för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Fokus i arbetet är att utveckla och implementera metoder och arbetssätt i det vardagsnära arbetet med personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Inom alla delar ska de personer vi är till för – brukare och närstående – vara delaktiga och ges möjlighet att påverka arbetet och dess innehåll.

Ett arbete i samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län

Genom en länsöverenskommelse har kommuner och region beslutat om gemensamma mål för samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

Länsöverenskommelsen är skapad utifrån regeringens PRIO-satsning inom psykisk ohälsa (2012-2016). Prioriterade målgrupper är vuxna personer med långvarig och komplex psykiatrisk problematik, men också barn och unga i riskzonen att utveckla psykisk ohälsa.

Länets socialtjänster har enats om att de medel som erhålls genom PRIO-satsningen ska användas gemensamt och samordnas av FoUrum. Styrning sker genom ett länsnätverk med chefer från socialtjänsternas psykiatriverksamheter. Under PRIO-satsningen finns även representanter för Region Jönköpings läns psykiatriverksamheter med i länsnätverket, samt representanter från Inflytanderådet.

Mer information

Överenskommelse psykisk hälsa 2016 (extern webbplats, nytt fönster)

Kontakt

Mattias Vejklint
FoU-ledare
E-post:
Mobil: 076-783 78 12

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling