Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

10. Ersättningsvillkor

10.1 Budgetram

10.2 Ersättningsmodell

10.3 Ersättning 2017

10.4 Patientrelaterad ersättning

10.5 Kvalitetsersättning

10.6 Särskild ersättning

10.7 Kostnader

10.8 Underlag för utbetalning

 

10.1 Budgetram

Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling samt rationaliseringsbehov.

För att bedöma fördelningen utifrån demografi och socioekonomi använder regionen utvecklingen av totalt CNI (Care Need Index) som mått. För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting. Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad kostnadsutveckling. Om läkemedelskostnaderna under året totalt visar sig över- eller underskrida fem miljoner kronors skillnad jämfört med den totala läkemedelsbudgeten kan nivåerna för läkemedelsersättningen retroaktivt komma att justeras under pågående år. Förändringar i kostnadsansvar mellan regionens olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade kostnader som faller inom ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför inte någon förändring i ersättningsramen.

Region Jönköpings län har ett övergripande mål att kostnaderna för primärvården ska vara i nivå med genomsnittet i landet.

Centrala överskott som beror på oväntade utfall kan komma att betalas ut retroaktivt fördelat enligt ACG och CNI under året.

10.2 Ersättningsmodell

Regionens ersättningsmodell för primärvården utgår från att pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka grunder ersättning ges.

Ersättningsmodellen förutsätter att regionen och leverantörerna tar gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling. Den totala ersättningen är högre än den budgetram som regionfullmäktige beslutat i Region Jönköpings läns budget med flerårsplan. Detta beror på att ersättningsmodellen även innehåller andra finansieringskällor.

Vissa specifika ersättningar kan användas under ett eller ett par år för att stimulera införandet av nya arbetssätt. Därefter kan arbetssättet anses infört och vårdenheterna ersätts fortsättningsvis enligt vårdtyngd och socioekonomiska faktorer.

10.3 Ersättning 2017

Ersättning

Andel av total ersättning

Totalbelopp
tkr

Patientrelaterat ersättning

92 %

1 426 796

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)

51 %

794 230

Läkemedel

24 %

368 250

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)

9 %

140 158

Kompensation för utebliven patientavgift

6 %

91 538

Hembesök

1 %

12 000

Vårdplaneringar

1 %

10 000

Tolk

 

6 000

Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa

 

4 620

 

 

 

Kvalitetsersättning

3 %

45 969

Kvalitetsindikatorer

2 %

21 130

Systematiskt förbättringsarbete

1 %

17 640

Hälsosamtal

 

6 000

Utökade öppettider

  1 200

Besök på akutmottagningen*

 

 

 

 

 

Särskild ersättning

6 %

85 650

ST-läkare

4 %

58 968

Läkaransvar i kortidsboende och särskilda boendeformer

1 %

13 382

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten

1 %

10 000

Läkarmedverkan i barnhälsovården  

2 200

Glesbygd

 

1 200

SUMMA

100 %

1 558 415

*Påverkar inte budget.

10.4 Patientrelaterad ersättning

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)

ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera diagnoser i öppen vård. ACG-grupperna representerar hälsotillstånd och är definierade utifrån sjukdomsbörda, ålder och kön. ACG-grupperna tilldelas olika vikter beroende på resursåtgång.

Leverantören får ersättning för de invånare som valt vårdcentralen. Ersättningen grundas på invånarnas registrerade diagnoser de senaste 18 månaderna.

År 2017 är ersättningen för 1,0 relativ ACG-poäng 2 252 kronor.

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)

CNI är en metod att kategorisera vårdtyngd utifrån socioekonomiska faktorer. Leverantören får ersättning för sin genomsnittliga CNI-poäng per invånare som valt vårdcentralen. Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar CNI på vårdcentralsnivå varje månad.

År 2017 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 184 kronor.

Variabler

CNI-poäng

Ensamboende äldre än 65 år

6,15

Utlandsfödd

5,72

Arbetslös

5,13

Ensamstående förälder

4,19

Flyttningar senaste året

4,19

Lågutbildad

3,97

Barn yngre än fem år

3,23

 
Läkemedel

Leverantören betalar förmånskostnaden för basläkemedel för invånare som valt vårdcentralen (oavsett förskrivare). Läkemedelskommittén reviderar listan med basläkemedel årligen. Nyregistrerade läkemedel kan tillföras listan under året.

Förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) belastar vårdcentralen med följande undantag:

Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika.

Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att regionens årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30 procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda.

Kostnader för läkemedel (med undantag för syrgas) i akutförråd på särskilda boendeformer inom kommunal hälso- och sjukvård.

NOAK-läkemedel (Dabigatranetexilat, Rivaroxaban och Apixaban) belastar under 2017 vårdcentralen med halva förmånskostnaden.

15 procent av läkemedelsersättningen fördelas enligt CNI och 85 procent enligt ålder.

År 2017 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 70 kronor.

Ersättning för läkemedel fördelat på ålder:

Ålder

Ersättningsvikt

Ersättning per person, kr

0-41

0,24

261

42-53

0,59

612

54-63

1

1 134

64-70

1,42

1 678

71-76

1,82

1 211

77-

2,25

2 880

 

Kompensation för utebliven patientavgift

Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av regionen. Patientavgifterna upp till 150 kronor per kontakt tillfaller leverantören.

När patienten har uppnått högkostnadsskyddet ersätter regionen leverantören för uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök. Detsamma gäller besök som barn och ungdomar under 20 år gör. Ersättningsnivån motsvarar de patientavgifter som fastställts av regionen, dock max 150 kronor per kontakt

Leverantören får inte ersättning för avgiftsfria besök eller om patienten låter bli att betala patientavgiften.

Leverantören får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den som en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till.

Tolk

Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.

Vård av patienter som inte valt vårdenheten

Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som valt en annan vårdcentral enligt avsnitt 10.7, Avdrag för enstaka besök.

Vård av patienter från andra landsting

Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som valt en vårdcentral i Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annat landsting, på samma sätt som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för läkemedelsersättningar.

Vård av övriga patienter folkbokförda i andra landsting ersätts per besök:

 • För fysiska besök får leverantören 90 procent av beloppet enligt avtal mellan Region Jönköpings län och patientens hemlandsting.
 • För distansbesök får leverantören 98 procent av beloppet enligt avtal mellan Region Jönköpings län och patientens hemlandsting.

Leverantören får patientavgiften som del av ersättningen.

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar

Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till regionen. Kopia på giltigt EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta betalas inte någon ersättning ut.

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård.

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.

Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.

Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas ingen ersättning ut.

Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har i vissa fall rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige. Leverantören skickar underlag för ersättning till regionen.

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda boendeformer

Leverantörer med avtal om läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda boendeformer får ersättning enligt en tidsberäknad schablon per boendeplats. Insatserna beräknas till 3 minuter per permanentboendeplats och vecka och 20 minuter per korttidsplats och vecka. Ersättningen för permanentboendeplats är 2 000 kronor och för korttidsplats 12 000 kronor per år.

Hembesök

Regionen ersätter leverantören för, av vårdbehov motiverade hembesök, hos personer som är inskrivna i kommunal hemsjukvård i länet. Besöket ska göras av läkare och ersätts med 3 000 kronor per besök.

Vårdplaneringar

Regionen ersätter leverantören för att delta i vårdplaneringar enligt avsnitt 7.7 Vården av de mest sjuka, med 4 000 kronor per patient och tillfälle.

10.5 Kvalitetsersättning

Inledning

Regionen vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt följande definition:

Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet
                                    resurs

Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9).

Regionens ambition är att leverantörerna ska kunna få ersättning med en rimlig arbetsinsats. Leverantörerna ska även kunna få stöd i sitt utvecklings- och förbättringsarbete från regionen.

Den resultatrelaterade ersättningen utgörs av två delar:

 • Ersättning för systematiskt förbättringsarbete
 • Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer
   

Systematiskt förbättringsarbete

Regionen betalar ut preliminär ersättning för inlämnade handlingsplaner och förbättringsarbete och för redovisning av leverantörens kvalitetsarbete. Leverantörer som inte lämnar in i rätt tid blir återbetalningsskyldiga.

Ersättningen är maximalt 50 kronor per invånare och år.

Kvalitetsindikatorer

Regionen tar, med hjälp av medicinsk programgrupp primärvård och representanter för leverantörerna, fram förslag till kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår utifrån ett patient- och producentperspektiv. Samtliga leverantörer ska kunna medverka i arbetet att ta fram och följa upp kvalitetsindikatorer.

Regionen beskriver hur indikatorerna ska mätas, redovisas, följas upp och ersättas. Kvalitetsindikatorerna ska vara klara senast tre månader före nästa verksamhetsår.

Ersättningsrelaterade kvalitetsindikatorer:

 • Läkemedelsförskrivning
  Förskrivning av antibiotika enligt Stramas riktlinjer, 20 kronor/invånare
 • Läkemedelsgenomgångar
  75 år och äldre med minst 5 läkemedel ska ha haft en läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens riktlinjer, 400 kronor/invånare >74 år
 • Tillgänglighet psykisk hälsa
  Nybesök psykosocialt team inom fem dagar, 20 kronor/invånare

Hälsosamtal

Regionen ersätter hälsosamtal som genomförs med hjälp av hälsokurvan enligt avsnitt 7.6 med 900 kronor.

Utökade öppettider

Regionen ersätter leverantören för utökade öppettider utöver 8:00-17:00 vardagar. Vårdenheten ska under den utökade öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig för telefonrådgivning. De utökade öppettiderna ska gälla under en längre period, kommuniceras tydligt till invånarna som valt vårdenheten samt meddelas regionen i god tid i förväg. Ersättningen utgör 600 kronor per timme. Den maximala ersättningen är 200 000 kronor per år.

Besök på akutmottagningen

Regionen betalar ut ersättning till leverantören för att stimulera åtgärder som innebär att färre invånare behöver söka vård på akutmottagningen. Ersättningen beror på hur många besök invånarna som valt vårdcentralen gör på akutmottagningen som inte resulterar i en inskrivning.

2017 är regionens mål att antalet sådana besök inte ska överstiga 43 000 totalt i länet. Utifrån det totala målvärdet räknar regionen ut specifika målvärden för vårdcentralerna. Antalet besök viktas mot leverantörens ersättning för vårdtyngd och socioekonomiska faktorer.

Regionen ersätter leverantören med 770 kronor per besök som underskrider målvärdet, och gör ett avdrag på 770 kronor för de besök som överstiger målvärdet.

10.6 Särskild ersättning

Utbildning

ST-läkare
Leverantören kan få ersättning under den tid läkaren fullgör sin ST-tjänstgöring, vilket normalt innebär fem år. Detta gäller om en överenskommelse träffats mellan leverantören och regionen.

Leverantören får maximalt ersättning med 54 600 kronor per månad eller faktisk kostnad för ST-läkare med heltidstjänstgöring.

Regionen ger även möjlighet till förlängning av ersättningsperioden för ST-läkare godkända för forsknings-ST inom primärvården med central finansiering.

Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen ska eventuella jourer avlönas av den organisation där ST-läkaren tjänstgör.

Fortbildning av läkare med läkarexamen från EU eller EES land
Ersättningen är densamma som för ST-läkare i ST-utbildning under den tid som kompletterande utbildning sker. Ersättning utgår som längst under två år.

Verksamhetsförlagd utbildning
Leverantören får ersättning för vissa verksamhetsförlagda utbildningar i samband med placering (om sådan överenskommelse finns med skolan).

Riktade statsbidrag

Regeringen använder särskilda statsbidrag för att stimulera utveckling inom viktiga områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Villkoren för statsbidragen beslutas för ett eller två år i taget.

Leverantören förväntas delta i relevanta förbättringsområden enligt överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Modellerna för ersättning varierar.

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbete

Regionen ersätter i förväg definierade uppdrag och deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbete och arbete med regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Uppdragen fastställs av primärvårdsenheten.

Uppdragen ersätts beroende på omfattning i två nivåer. För ”enkel ersättning” krävs tidsåtgång ca en heldag per månad under en längre period. För ”dubbel ersättning krävs ca två heldagar per månad.

2017 ersätts ett enkelt uppdrag med 1 500 kr per månad och ett dubbelt med 3 000 kr per månad.

Vid särskilda uppdrag, såsom regionledda projekt eller dylikt som kräver större engagemang, kan en särskild ersättning utgå som bestäms från fall till fall.

Läkarmedverkan i barnhälsovården

Regionen ersätter leverantören för den läkartid regionens barnhälsovård köper av vårdenheten med 300 kronor per timme utöver den ersättning vårdenheten får från barnhälsovården.

Verksamhetschef och ansvar för jourcentral

Regionen ersätter leverantörer med ansvar för en jourcentral med 3,50 kronor per invånare och år inom jourområdet.

Övergripande ansvar för samordnare av vården för de mest sjuka

Regionen tecknar avtal med och ersätter tre leverantörer med ett övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas samordnare av vården för de mest sjuka inom en länsdel. Ersättningen är 10 000 kronor per månad.

Glesbygd

Regionen ersätter leverantörer som bedriver läkarmottagning minst en gång per vecka på orter som annars saknar läkarmottagning. Ersättning gäller orter från vilka möjligheterna att ta sig till befintliga vårdcentraler med allmänna kommunikationsmedel är begränsade. Ersättningen 2017 är 200 000 kronor per ort och år. Regionen ersätter även sjuksköterskemottagning på Visingsö på motsvarande sätt.

Glesbygdsersättning utgår inte för vårdcentraler som omvandlas till filial.

Momskompensation

En privat leverantör får momskompensation genom att ersättningen räknas upp med 5 procent på nettoutbetalningen.

Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer som i stället måste kostnadsföra ingående moms. För att privata och landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor får de privata leverantörerna därför kompensation för sina merkostnader för moms.

10.7 Kostnader

Avdrag för besök på annan vårdcentral

Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen gör hos andra vårdcentraler i Jönköpings län. Avdragen görs i samband med den månatliga utbetalningen av ersättning. Avdragen inkluderar kostnader för medicinsk diagnostik.

I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en annan leverantör, där avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska leverantören betala ersättning till den leverantör som har tillhandahållit vården. Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska mellanhavandena.

Avdrag för besök i andra landsting

Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen för vård på primärvårdsnivå i andra landsting.

Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att det besökta landstinget fakturerar Region Jönköpings län. Debitering sker enligt respektive landstings fastställda prislista. Det besökta landstinget ska fakturera patientens hemlandsting senast sex månader efter besöket.

Avdrag för besök hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om läkarvårdsersättning eller vårdavtal på primärvårdsnivå

Leverantören får avdrag för recept och sjukvårdande behandling som invånare som valt vårdcentralen får hos privata läkare inom allmänmedicin.

Leverantören får avdrag för de 5 första läkarbesöken per år som invånare som valt vårdcentralen gör hos privata läkare inom allmänmedicin. Avdraget utgörs av ett schablonbelopp för läkarbesök inklusive medicinsk service.

Avdrag för besök hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik eller vårdavtal på primärvårdsnivå

Leverantören får avdrag för de 20 första besöken per år som invånare som valt vårdcentralen gör hos privata sjukgymnaster. Avdraget utgörs av ett schablonbelopp för besök hos sjukgymnast.

Avdrag för enstaka besök

Besök på annan vårdenhet

Avdrag

Läkarbesök*

300 kr

Sjukvårdande behandling*

200 kr

Besök hos läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan eller vårdavtal (primärvårdsnivå)

 

Läkarbesök inklusive telefonrådgivning*

770 kr

Recept

50 kr

Enkel sjukvårdande behandling av sjuksköterska*

50 kr

Sjukgymnastbesök*

300 kr

*Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift

Kostnadsansvar för jour

Leverantören har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som ordinerats av leverantörens personal på jourcentralen. Leverantören ansvarar för samtliga sina personalkostnader, inklusive resor och logi, när personalen tjänstgör på jourcentralen.

Regionen ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni, läkemedelsförråd, förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning samt sjukresor. Patientavgifter på jourcentralen bokförs på regionen.

Kostnadsansvar för smittskydd

Leverantören har kostnadsansvar för provtagning av enskilda personer i samband med smittspårning av till exempel tarmsjukdomar, STI-sjukdomar eller stick- och skärskador.

Leverantören har kostnadsansvar för provtagning och behandling i samband med utbrott av smittsamma sjukdomar. Vid större utbrott kan samråd ske med regionens smittskyddsläkare för kostnadsfördelning.

Kostnader för IT och telefoni

För de obligatoriska IT-stöden debiteras ingen kostnad för leverantören.

Leverantören debiteras en årlig kostnad för IT-infrastruktur och eventuell hyra av IT-utrustning.

Leverantören debiteras en årlig kostnad för infrastruktur för telefoni och eventuell hyra av telefoner. Leverantören får avropa TeleQ enligt regionens leveransavtal med tjänsteleverantören (som fakturerar leverantören direkt för hela kostnaden).

10.8 Underlag för utbetalning

Regionen hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av ersättning från Master och Cosmic.

I de fall då leverantörerna ska lämna in underlag för ersättning till regionen måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning.

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras inte i efterhand. Regionen korrigerar inte heller tillägg och avdrag för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig inrapportering av underleverantörsavtal.

Primärvård inom vårdval 2017

Fastställt av regionfullmäktige 1-2 november 2016. Gäller från och med 1 januari 2017.

Uppdaterad: 2017-08-29
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård