Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Rätt Använd Kompetens

En ständigt pågående utveckling inom regionens verksamheter gör det viktigt att
kontinuerligt integrera och omsätta ny kunskap och nya teknologier. En utmaning är att
på bästa sätt ta tillvara den samlade kompetensen. Det behöver finnas en öppenhet för
nya arbetsformer, flexibla arbetssätt och ny kompetens. Inom hälso- och sjukvården
finns det möjligheter, att författningsmässigt, omfördela arbetsuppgifter mellan olika
professioner, vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, tillgänglig och
säker vård.

Under ett års projekttid (jan 2016-jan 2017) ska ett  regiongemensamt projekt för Rätt Använd Kompetens (RAK) etableras. Projektet ska tillsammans med verksamheten utveckla och tillhandahålla gemensamma metoder, verktyg och arbetssätt så att verksamheten därigenom använder sina resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt.
Genom att pröva att omfördela arbetsuppgifter och frigöra tid ska projektet bidra till att stödja kompetensförsörjningen, förbättra effektiviteten och minska kostnaderna i
verksamheten.

 

Kontakt

Sofia Persson

 

Uppdaterad: 2016-06-07
Sofia Persson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion