Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Barnrättsombud

Barnrättsombud - vad är det?

Region Jönköpings län (RJL) arbetar efter FN:s konvention om barnets rättigheter. Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och utvecklas inom alla delar i regionen. Ur Budget med verksamhetsplan 2017, flerårsplan 2018-2019 för Region Jönköpings län.


Genom att införa barnrättsombud på samtliga enheter i regionens alla verksamheter kommer barnets bästa att ständigt finnas som ett medvetet perspektiv i arbetet. Detta bidrar till implementeringen av Barnkonventionen i Region Jönköpings län.

Barnrättsombudet kallas även barnombud och kännetecknas av att ombudet bär en "knapp" på sina arbetskläder med texten Barnrättsombud, Region Jönköpings län. Läs om barnrättsombudens uppdrag under Riktad information i högerspalten.

Barnrättsombudets utbildningspaket

Utbildningsmaterialet är utarbetat för att underlätta barnrättsombudets uppdrag att uppmärksamma barns och ungdomars behov inom den egna enhetens verksamhet. Uppdraget att hålla den ligger på enhetens barnrättsombud tillsammans med sin chef. Utbildningen är till för alla enheter inom Region Jönköpings län.

Barnrättsombudets utbildningspaket (Powerpoint, nytt fönster)

Månadsblad för barnombud inom psykiatrin i Jönköping

Månadsblad för barnombud inom psykiatrin i Jönköping

Nätverksträff psykiatri hösten 2017

Nätverksträff psykiatri hösten 2017 (pdf, nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-12-04
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion