Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Barnrond

Barnronder

Som en del i Region Jönköpings läns arbete för att säkra barns rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård har ett nytt arbetssätt införts. Barn och unga bjuds in till olika vårdinrättningar såsom sjukhus, vårdcentraler, specialistmottagningar och folktandvårdskliniker. Syftet är att få barns och ungas syn på vårdens miljö vad gäller säkerhet, information och trivsel. Barndialogens koordinator utgör ett stöd i hela processen. Läs mer om Barnrond under Läsinformation.

Barnronder på Öxnehaga vårdcentral

När Julia Thulin Madsen, ST-läkare på Öxnehaga vårdcentral fick höra om Region Jönköpings läns koncept med barnronder uppstod idén att försöka ta reda på hur barn upplever Öxnehaga vårdcentral. Syftet var att få underlag till hur vårdcentralen ur ett barnperspektiv kan genomföra förbättringar i den fysiska miljön på mottagningen. Idén har nu förverkligats och är ett led i vårdcentralens fortlöpande förbättringsarbete.

Barnrond på Vrigstad läkarmottagning

Verksamhetschef Vibe Steen Ramberg och barnombudet Jenny Tyrevik  har tillsammans med barn från Vrigstad fritidshem genomfört en barnrond på läkarmottagningen. Ronden genomfördes i början av hösten 2015. Barnen hade många bra synpunkter om den fysiska miljön som skrevs ner i en åtgärdsplan så att förbättringsarbetet kunde komma igång. De olika stegen i genomförandet går att följa i punkterna nedan. 

Barnrond infektionskliniken Jönköping

Den första december 2016 genomförde barnrättsombuden Anne-Li Lindström, Marianne Peterson samt Emma Heinevik en barnrond tillsammans med barn i åldern åtta till tolv år på infektionsklinikens mottagning samt vårdavdelning. Barnens synpunkter har tagits tillvara och vissa åtärder har genomförts medan andra blir i ett längre perspektiv.

 

Uppdaterad: 2017-06-01
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion