Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Förvaring

Definition

Läkemedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisningar i ett särskilt förråd som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Läkemedlen ska vara oåtkomliga för obehöriga (SOSFS 2000:1, 6 kap. 1§).

Erfarenheter och tips

  • Akutförråd för läkemedel inom kommunal hemsjukvård
  • Om det inte står något särskilt om förvaring på en läkemedelsförpackning betyder det att läkemedlet ska förvaras i rumstemperatur. En del läkemedel kan vara känsliga för fukt. Därför ska man helst inte ha medicinskåpet i badrum eller tvättstuga. Mer information för vårdtagare finns på 1177, Förvararing av läkemedel (nytt fönster)
  • Läkemedel till enskild patient kasseras genom det lokala apoteket. Tillsammans med patient/ närstående bestäms vem som ska returnera läkemedel. Läkemedel som förskrivits individuellt är den enskilde patientens egendom. Om patienten avlider är det formellt dödsboets egendom. Av säkerhetsskäl bör stor restriktivitet tillämpas vid utlämnandet av läkemedel från sjukvården till anhöriga. Närstående ska informeras om det olämpliga i att behålla läkemedel som förskrivits den avlidne och att narkotiska preparat inte får innehas av annan än det ordinerats till (olagligt narkotikainnehav).
  • Läkemedel i de gemensamma förråden (tex akutförråd) kasseras enligt lokal rutin i varje kommun (tex genom avtal med ett apotek).
  • Det ska finnas ändamålsenliga rutiner för en säker kontroll av förbrukningen av narkotiska läkemedel (SOSFS 2001:1). Läs mer på länets gemensamma riktlinjer för läkemedelshantering, Rekvisition och kontroll av läkemedel/ Narkotikahantering
  • Egen förbrukningsjournal för narkotika bör finnas hos vårdtagare där hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för läkemedelshanteringen, se Förbrukningsjournal
  • För kontroll av kassation av använda plåster kan plåster kontrollräknas på särskild blankett, se Kontroll och kassation av narkotikaklassade plåster

Läkemedelsprojektet

Denna sida ingår i Läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård

Länkar till relaterad information

Riktlinjer för läkemedelshantering/ Förvaring

Länkar till extern information

Förvaring, Vårdhandboken (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-05-30
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service