Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Iordningställande och överlämnande eller adminstering

Definition

Läkemedel ska iordningställas av sjuksköterska, läkare, tandläkare, receptarie eller apotekare (SOSFS 2000:1, 4 kap. 1§).
Den som iordningställer ett läkemedel ska kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och läkemedelsform samt dosen och doseringstidpunkten mot ordinationshandlingen (SOSFS 2000:1 4 kap. 5 §).
Ett iordningställt läkemedel ska på förpackningen eller behållaren vara märkt med uppgifter om patientens identitet och läkemedlets namn, styrka och dos samt de övriga uppgifter som behövs för en säker hantering. Direktiv om märkning ska finnas i den lokala instruktionen för läkemedelshantering (SOSFS 2000:1 4 kap. 7 §).

En sjuksköterska, läkare eller tandläkare som iordningställt ett läkemedel har själv ansvaret för administreringen av läkemedlet till patienten (SOSFS 2000:1, 4 kap. 1§)

Om det är nödvändigt till följd av tekniska krav, sterilitetskrav eller liknande, får en annan sjuksköterska, läkare eller tandläkare än den som iordningställt ett läkemedel ta ansvar för att administrera det till patienten (SOSFS 2000:1 4 kap 2§).

Erfarenheter och tips

Nya dokument

Erfarenheter

  • Vid återkommande svårigheter att administrera läkemedel till vårdtagare ska det finnas rutiner för återkoppling till ansvarig förskrivare för eventuella åtgärder (tex ompröva behov, byte av beredningsform)

  • Om en patient tar två eller fler ögondroppar vid samma tillfälle ska minst 5 minuter gå mellan varje administrering. Det finns hjälpmedel som kan hjälpa patienten att själv klara administrering av ögondropparna, exempelvis ögondroppsstöd går att få på apoteken (gratis).

  • Skapa en rutin på vårdenheten för att regelbundet kontrollera att läkemedelslistor från Cosmic och dosrecept från Pascal är aktuella för patienter där hemsjukvården är involverad i läkemedelshanteringen.
    Skillnader och likheter mellan läkemedelslistan, dosrecept, mina sparade recept och läkemedelsförteckningen (PDF, nytt fönster)
  • Olika typer av hjälpmedel för läkemedelshantering har presenterats för och testats i regionens hemsjukvårdsteam (priser och varor aktuella 160202). Hjälpmedel och beställningsinformation.
  • Sprutetiketter
    Etiketter att märka upp sprutor med läkemedel kan beställas via regionens centralförråd om man har ett kundnummer hos dem. Annars beställs de via: Allkett, |

Läkemedelsprojektet

Denna sida ingår i Läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård

Länkar till relaterad information

Riktlinjer för läkemedelshantering/ Iordningställande, överlämnande och administering

Riktlinjer för maskinell dosdispensering (ApoDos)

Hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt

Läkemedel i sond

Länkar till extern information

Iordningsställande och administering, Vårdhandboken (nytt fönster)

Sväljes hela, Apoteket AB är en förteckning med kommentarer över tabletter och kapslar som måste eller bör sväljas hela. Listan uppdaterades senast i mars 2013 och vissa förändringar kan ha skett sedan dess. För kompletterade information, se delbarhetsinformation på Fass för vårdpersonal (nytt fönster).

Delbarhetsinformation, FASS (länken är till en video på 20 sekunder)

Uppdaterad: 2018-03-06
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service