Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högriskläkemedel Insulin

Åtgärder som rekommenderas och alltid bör vidtas:

  • Undvik att förskriva/rekvirera "look-a-like", dvs förpackningar, preparatnamn eller insulinpennor som är lika.
  • Begränsa sortimentet av insuliner på vårdenheten.
  • Insulin utanför vårdenhetens bassortiment beställs till namngiven patient och följer med patienten.
  • Subkutan administrering sker med insulinpenna eller insulinspruta. Använd insulinpenna/spruta som den som administrera (patient/personal) är trygg med. Olika insulinpennor finns att testa på Metodikum. Sticksäkra nålar ska användas av personal vid iordningställande och administering. Insulindos given med insulinspruta ska iordningställas från ampull (inte från insulinpenna)
  • Använd standardiserat spädningsschema vid insulin-infusion.
  • Vid självmedicinering på vårdenhet, säkra att ansvarsfördelning mellan personal och patient gällande insulindoser och blodsockermonitorering finns och är känd på enheten.
  • Säkerställ att Glukagon eller Glukos 300 mg/ml finns tillgängligt i nära anslutning vid administrering av insulin Läkemedel som kan motverka/ häva effekt av högriskläkemedel.

Rutiner

Om sidan

Detta är en undersida till Förebygga skador vid användning av högriskläkemedel

Mer information

Uppdaterad: 2018-01-10
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service