Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högriskläkemedel Insulin

Åtgärder som rekommenderas och alltid bör vidtas:

  • Undvik att förskriva/rekvirera "look-a-like", dvs förpackningar, preparatnamn eller insulinpennor som är lika.
  • Begränsa sortimentet av insuliner på vårdenheten.
  • Insulin utanför vårdenhetens bassortiment beställs till namngiven patient och följer med patienten.
  • Subkutan administrering sker med insulinpenna eller insulinspruta. Använd insulinpenna/spruta som den som administrera (patient/personal) är trygg med. Olika insulinpennor finns att testa på Metodikum.
  • Använd standardiserat spädningsschema vid insulin-infusion
  • Vid självmedicinering på vårdenhet, säkra att ansvarsfördelning mellan personal och patient gällande insulindoser och blodsockermonitorering finns och är känd på enheten.
  • Säkerställ att Glukagon eller Glukos 300 mg/ml finns tillgängligt i nära anslutning vid administrering av insulin (Antidotlista).

Rutiner

  • För att säkerställa att ordination av insulindos endast finns på ett ställe i journalen finns en rutin kring detta Dokumentation av insulindoser (nytt fönster)
  • I sluten vård är rekommendationen att ordinera och signera insulin i journalsystemet Cosmic. För att ha möjlighet att monitorera blodsocker parallellt med insulindoserna kan mallen "p-socker" ordineras i ordinationslistan. Förslag på rutin i Cosmic finns utarbetad och finns under Cosmic - Läkemedel på regionens intranät Plasmaglukos (särskild behörighet).

Om sidan

Detta är en undersida till Förebygga skador vid användning av högriskläkemedel

Mer information

Uppdaterad: 2017-06-14
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service