Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Folkhälsan i länet

Vänner i solen

Sektionen Folkhälsa, Region Jönköpings län beskriver befolkningens hälsa och hälsoutveckling med hjälp av flera regionala och nationella källor. Kunskap om befolkningens hälsa och hälsoutveckling är viktig i planering och uppföljning av insatser och verksamheter med syftet att förbättra hälsan hos länets befolkning. Insikt om hälsoläget ger möjlighet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för befolkningen.

Regionalt

Hälsotal i Jönköpings län finns redovisade fördelat på länets kommuner, kön och ålder i en bilaga till budget med verksamhetsplan.
Hälsotal i Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Under hösten 2015 genomför Region Jönköpings län tillsammans med Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland en enkätundersökning där invånare mellan 18-44 år själva får beskriva sin psykiska hälsa samt om och hur de söker vård för psykiska besvär.
Enkätundersökning om psykisk hälsa i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung genomförs vartannat år i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet med syftet att beskriva ungdomars hälsa och levnadsvanor.
Folkhälsoenkät Ung, Utveckling i Jönköpings län

Rapporter från folkhälsoenkät ung

Hälsosamtal bland 40, 50, 60 och 70-åringar genererar ett stort datamaterial som möjliggör beskrivning av den vuxna befolkningens hälsa och levnadsvanor.

Förekomst av övervikt och fetma bland barn och ungdomar har följts årligen sedan 2004 för 4-åringar, barn i förskoleklass, skolår 4, skolår 7/8 samt skolår 1 på gymnasiet.
Förekomst av övervikt och fetma bland barn och ungdomar (pdf, nytt fönster)

 

 

Kontakt

Marit Eriksson
Epidemiolog
010-242 42 07

Strategi och handlingsplaner

Cyklande tjejer

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län
Strategi och handlingsplaner

Aktiviteter

Utbildningar, kurser och aktiviteter inom folkhälsa som anordnas för personal och invånare.
Folkhälsas aktiviteter

Uppdaterad: 2018-01-24
Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion