Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Folkhälsan i länet

Vänner i solen

Sektionen Folkhälsa, Region Jönköpings län beskriver befolkningens hälsa och hälsoutveckling med hjälp av flera regionala och nationella källor. Kunskap om befolkningens hälsa och hälsoutveckling är viktig i planering och uppföljning av insatser och verksamheter med syftet att förbättra hälsan hos länets befolkning. Insikt om hälsoläget ger möjlighet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för befolkningen.

Regionalt

Hälsotal i Jönköpings län finns redovisade fördelat på länets kommuner, kön och ålder i en bilaga till budget med verksamhetsplan.
Hälsotal i Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Under hösten 2015 genomför Region Jönköpings län tillsammans med Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland en enkätundersökning där invånare mellan 18-44 år själva får beskriva sin psykiska hälsa samt om och hur de söker vård för psykiska besvär.
Enkätundersökning om psykisk hälsa i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung genomförs vartannat år i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet med syftet att beskriva ungdomars hälsa och levnadsvanor.
Folkhälsoenkät Ung

Hälsosamtal bland 40, 50, 60 och 70-åringar genererar ett stort datamaterial som möjliggör beskrivning av den vuxna befolkningens hälsa och levnadsvanor.

Förekomst av övervikt och fetma bland barn och ungdomar har följts årligen sedan 2004 för 4-åringar, barn i förskoleklass, skolår 4, skolår 7/8 samt skolår 1 på gymnasiet.
Förekomst av övervikt och fetma bland barn och ungdomar (pdf, nytt fönster)

Nationellt

Nationellt har flera myndigheter uppdrag att genomföra undersökningar och att sammanställa rapporter och statistik inom folkhälsoområdet. Några av dessa presenteras här.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2016 ger en bred överblick över folkhälsoläget i Sverige.
Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2016, Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i den vuxna befolkningen.
Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

Skolbarns hälsovanor är en internationell undersökning av barns hälsa och levnadsvanor.
Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

Folkhälsodata innehåller både kommunala faktablad samt en databas där man själv kan hämta data för olika geografiska områden, åldrar och kön.
Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

FolkhälsoStudio visualiserar delar av den statistik som finns i Folkhälsodata.
FolkhälsoStudio–ett interaktivt visualiseringsverktyg, Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar bland annat med att ta fram och utveckla statistik och rapporter inom folkhälsa, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Huvuddelen av statistiken hämtas från Socialstyrelsens egna hälsodataregister, socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret.
Statistik, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Öppna jämförelser folkhälsa 2014 har SKL tagit fram tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
Öppna jämförelser: folkhälsa 2014, Sveriges kommuner och Landsting (nytt fönster)

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonvention. Barnombudsmannen har tagit fram Max18 som gör det möjligt att följa upp barnkonventionens genomförande i Sverige.

Annan statistik och rapporter

Miljöhälsoenkäter genomförs vart fjärde år av Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet på uppdrag av Folkhälsomyndgheten. Syftet är att samla kunskap om befolkningens hälsa i förhållande till exponering för olika miljöfaktorer. 
Miljöhälsorapportering, Karolinska Institutet (nytt fönster)

På Barndialogen finns mer information och resultat för Barnmiljöhälsoenkäten 2013 i Jönköpings län.
Om barns miljö och hälsa, Barndialogen (nytt fönster)

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för Sveriges officiella och statliga statistik och har information om befolkningen och befolkningsutvecklingen inom en mängd olika områden.
Statistiska centralbyrån (nytt fönster)

Försäkringskassan redovisar statistik över föräldraförsäkningen, stöd till personer med funktionsnedsättning, sjukskrivningar, aktivitetsersättning och ohälsotalet för riket, län och kommuner.
Statistik och analys, Försäkringskassan (nytt fönster)

Arbetsförmedlingen redovisar statistik över arbetslöshet.
Statistik och prognoser, Arbetsförmedlingen (nytt fönster)

Kommun- och Landstingsdatabasen, Kolada, innehåller nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings/regioners verksamheter. Exempel på omåden som finns i databasen är befolkning, ekonomi, hälso- och sjukvård, regional utveckling samt barn och utbildning.
Kommun– och landstingsdatabasen, Kolada (nytt fönster)

Kontakt

Marit Eriksson
Epidemiolog
010-242 42 07

Strategi och handlingsplaner

Cyklande tjejer

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län
Strategi och handlingsplaner

Aktiviteter

Utbildningar, kurser och aktiviteter inom folkhälsa som anordnas för personal och invånare.
Folkhälsas aktiviteter

Uppdaterad: 2017-07-10
Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion