Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Suicidprevention

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Suicidförebyggande insatser behöver finnas på både individ- och befolkningsnivå för att nå regeringens mål om att ingen ska behöva ta sitt liv. "Ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation situation att självmord ses som enda utvägen."

Riksdagen beslutade, 2008, om ett handlingsprogram med nio strategiska åtgärdsområden för att minska antalet självmord. Dessa områden utgår både från ett befolkningsperspektiv och ett individperspektiv.

  1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper
  2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för suicid
  3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid
  4. Se suicid som psykologiska misstag
  5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna
  6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
  7. Höj kompetensen hos nyckelpersoner
  8. Gör händelseanalyser efter suicid
  9. Stöd frivilligorganisationer

https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/

 

Kontakt

Veronica Ottosson
Folkhälsoutvecklare
Region Jönköpings län
0381-350 38, 070-389 81 42
veronica.ottosson@rjl.se

Uppdaterad: 2018-01-15
Veronica Ottosson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion