Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län

Människor som kramas

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre samtidigt som hälsogapet mellan grupper i samhället är oförändrat eller ökar. Detta har gjort att folkhälsovetenskapen de senaste åren, både globalt och nationellt, har fokuserat på hur social hållbarhet, samhällsutveckling och jämlikhet i hälsa hör ihop. Fokus har förflyttats från "lika till alla" till att se människors individuella behov och förutsättningar.

För att förbättra människans förutsättningar för ett bra liv krävs strategiskt arbete, gemensamt fokus och kunskap om att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Med detta som utgångspunkt har Region Jönköpings län tagit initiativ till en samverkansprocess med olika aktörer i länet. Syftet har varit att tillsammans ta fram en strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län gäller år 2016-2025 och syftar till att integrera jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut, stärka samverkan och samlärande för folkhälsoarbete samt rikta insatser till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv. I Jönköpings län är varje människa en möjlighet med unik kompetens som ska tas tillvara.

Övergripande mål till 2025:

Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.

Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper.

Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa.

Strategin har tre strategiska mål och nio handlingsområden. Kopplat till strategin finns en handlingsplan för 2016-2017 som utgår från de nio handlingsområdena vars aktiviteter ska bidra till uppfyllandet av de strategiska målen.
Strategi och handlingsplaner

Strategin har tagits fram på uppdrag av den politiska ledningen i Region Jönköpings län och i en samverkansprocess med länets kommuner och andra aktörer.
Vägen till strategi och handlingsplan 

Kontakt

Veronica Ottosson
Folkhälsoutvecklare
010-24 350 38

Anne Wilderoth
Folkhälsoutvecklare
010-24 350 28

Jesper Ekberg
Folkhälsochef
010-242 42 01

 Läs mer om jämlik hälsa

Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län (2011)

Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health, Science Direct

Samling för social hållbarhet, SKL

Gör jämlikt - gör skillnad, SKL

Aktiviteter

Utbildningar, kurser och aktiviteter inom folkhälsa som anordnas för personal och invånare.
Folkhälsas aktiviteter

Uppdaterad: 2018-02-01
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion