Region Jnkpings ln Bild och form
plus.rjl.se/bildochform

Uppdragets namn

[Arkitektskiss på platsen.]

Region Jönköpings län bygger en ny skola i xxxx norr om xx centrum. Skolan beräknas stå klar läsåret 2017-2018 och vi söker nu konstnärer för konstnärlig gestaltning vid den nya skolan.

xxx kommun har drygt 60 000 invånare och befolkningen ökar ständigt. Strax norr om xxx ligger xxx med ett cykelavstånd till xxx centrum och till Vättern. xxx är ett expansivt område, parallellt med den äldre bebyggelsen växer en ny stadsdel fram. Jämte nya skolan byggs även ett stort nytt idrottscentrum med hela kommunen som upptagningsområde. Skolans utemiljö med näromgivningar kommer att nyttjas frekvent av såväl skolans elever, personal och föräldrar som av allmänhet.

Uppdraget

Beskrivning av uppdraget. Genom kultur och utveckling/bild och form upphandlas konst till skolan. Konsten skall bidra till en visuellt estetisk miljö och få en identitetsskapande roll för byggnaden och dess verksamhet som kunskapsinstitution. Genom byggnadens karaktär och
funktioner vill kommunen skapa en varm och välkomnande miljö där människans lärande samt barn och ungdomar sätts i centrum. Stor vikt läggs vid att den konstnärliga gestaltningen ska locka till kreativitet och fantasi. Utförande ska göras i hållbara material som är anpassade till barns och ungdomars upptäckarlust, rörelsemönster och lek. Vikt läggs dessutom vid säkerhet. Intressanta platser för konstnärlig gestaltning är främst utomhusmiljön där det finns flera tänkbara platser, men uppdraget kan även utvidgas att gälla delar av inomhusmiljön.

Vem kan skicka intresseanmälan?

Alla med en konstnärlig utbildning eller yrkeserfarenhet är välkomna att skicka in en intresseanmälan om man är intresserad av uppdraget att utforma den konstnärliga gestaltningen. Utifrån intresseanmälningarna kommer tre konstnärer att erbjudas skissuppdrag.

De konstnärer som får skissuppdrag arvoderas med 25 000 kronor vardera.

Budgeten för den konstnärliga gestaltningen är 1,1 milj. kronor, i denna summa ingår inte skissuppdragsarvodena. Alla belopp är angivna exklusive moms. Vi ser helst att en konstnär tilldelas hela uppdraget men är öppen för andra fördelningar.

Skolans utformning och verksamhet

Den nya skolan och dess tomt dimensioneras för 800 elever och drygt 100 personal. Skolan byggs i två plan och planeras som den lilla skolan i den stora där årskurs F-5 (ca 400 elever) är placerad i en östlig flygel och årskurs 6 – 9 i en västlig flygel. I mittendelen som sammanbinder skolan, ligger kunskapscentret med elevcafé, specialämnessalar, mediatek, administration och personalutrymen. Med denna lokalutformning ges möjlighet till samarbete samtidigt som hänsyn tas till trygghet utifrån åldersperspektiv. Utemiljön baseras på samma idé genom att det skapas mindre gårdar för olika åldrar och behov.

Kvalificering och urval

Sökanden ska:

 • vara professionellt verksam konstnär eller ha ett motsvarande gestaltande yrke
 • ha konstnärlig högskoleutbildning eller varit yrkesverksam som konstnär i minst tre år
 • ha erfarenhet av att arbeta med konst i offentlig miljö
 • vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via ett företag med F-skatt

Ansökan

Ansökan ska ske i form av portfolio med bilder och text på papper. Ansökan med bildvisning eller annat hänvisad till webbsida godtas inte.

Observera att detta är en intresseanmälan om att medverka i skissuppdrag, inte en skisstävling. Vi vill inte ha in skissförslag på färdig gestaltning till x-skolan utan önskar få bilder på tidigare genomförda verk.

Inlämnad ansökan ska innehålla:

 • CV
 • bilder och berättande text från representativa projekt, max fem stycken
 • eventuella ljud- och videoverk presenteras på DVD. Bifoga text på papper om verket
 • kopia på F-skattsedel eller dokument som styrker arbete via företag med F-skatt
 • namn, adress, telefon, e-post och organisationsnummer ska tydligt framgå

Intresseanmälan ska vara oss tillhanda senast fredagen den xx oktober 2015. För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar godtas inte.

Märk kuvertet med diarienummer xxx-0000: ”Konstnärlig gestaltning x-skolan” samt ”Får inte öppnas” och skicka din intresseanmälan till:

Region Jönköpings län
att: Förnamn Efternamn
Utbildning och kultur
Box 1024
551 11 Jönköping

Skriv även din e-postadress vid platsen för avsändare på utsidan av kuvertet. Detta för att vi ska kunna bekräfta att vi tagit emot anmälan. Ansökan tas inte emot via e-post.

Urvalsprocessen

Utifrån de ansökningar som kommit in görs ett urval där tre konstnärer väljs ut för skissuppdrag. I urvalsprocessen tar samrådsgruppen hänsyn till CV och portfolios samt gör en estetisk bedömning av arbetsproverna utifrån uppdragens karaktär. De tre uttagna konstnärerna får inbjudan att göra ett skissförslag samt mer specifik information kring vad det ska innehålla.

Skissförslaget ska vara klart senast xx januari 2016 och den skissande konstnären ska kunna förbinda sig att utföra verket inom angiven budget. När urvalsprocessen är avslutad och beslut har tagits ska vald konstnär snarast möjligt påbörja arbetet. Arbetsmöten med arkitekt och byggets projektgrupp erbjuds för den utvalda konstnären under perioden fram till och med den konstnärliga gestaltningens färdigställande.

Urvalsgrupp för den konstnärliga gestaltningen

Representanter från Rådet för konstnärlig gestaltning i Region Jönköpings län samt konstnärligt sakkunniga.

Konstnären ska ansvara för följande:

 • verkets framtida hållbarhet (gäller inte för skadegörelse eller åverkan av tredje part)
 • att verket står klart för avtäckning på angiven tid, regleras i avtal med konstnären
 • att verket inte innehåller giftiga eller skadliga material

Kostnader för markarbete, belysning, frakt, montering samt övriga kostnader ska täckas av angiven budget.
Region Jönköpings län bekostar eventuell övernattning och resekostnad i samband med invigning, övriga boende och resekostnader ska täckas av den angivna budgeten.

Urvalsgruppen för projektet har även rätt att besluta att inte gå vidare med något av skissförslagen.

Beslut

Beslut om gestaltningsuppdrag kommer att fattas vid xxx sammanträde i xx 2016. Beslut om vilka som får skissuppdrag skickas till de konstnärer som fått uppdraget, inte till övriga som anmält intresse. Att beslut är taget meddelas på regionens hemsida senast x mars 2016.

Inskickade intresseanmälningar skickas inte tillbaka till avsändaren men finns att hämta fram till xx maj 2016 hos xx, xxx, xx, Jönköping.

Upplysningar

Eventuella frågor kring projektet skickas med e-post till Förnamn Efternamn, konstintendent, xxx.

Frågor besvaras inte muntligt och bör vara inne senast den xx oktober. Ange ”Intresseanmälan konst” i ämnesraden.

Eventuella ändringar av intresseanmälan kommer att publiceras på xx hemsida senast 7 dagar innan tiden för intresseanmälan går ut.

Offentliggörande av utvald konstnär kommer att ske på bild och forms hemsida.

Diarienummer

Dnr XX-0000

Kontaktpersoner

Förnamn Efternamn
070-xxxxxx

Förnamn Efternamn
070-xxxxxx
xxxx.xxx@rjl.se

Mer information

Situationsplan skala 0000

Situationsplan skala 0000

xxxx

Uppdaterad: 2015-10-02
Dan Nilsson, Kultur och utveckling