Region Jnkpings ln Bild och form
plus.rjl.se/bildochform

Gestaltningsuppdrag intresseanmälan: Hus 37 Höglandssjukhuset, Eksjö

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar.

Den nya byggnaden

Vid årsskiftet 2019/2020 är en helt ny vårdbyggnad med en ljus och välkomnande entré färdig att tas i bruk. I den nya byggnaden ska bland annat apotek, en restaurang, operations- och intensivvårdsavdelning, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning och ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning finnas. Operations- och intensivvårdskliniken blir den största verksamheten i det nya huset. Det blir nio nya operationssalar som kopplas ihop med hybridsalen i huset intill, sterilteknisk enhet, intensivvård, uppvakning och jourrum.

Dessutom finns plats för huvudentré, barn- och ungdomsmedicinsk enhet, smärtmottagning, ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning med 32 enkelrum, fastighetsteknisk avdelning, bårhus, apotek, sjukhuskyrka, café och restaurang samt konferens- och utbildningslokaler.

En viktig del i ombyggnaden av Höglandssjukhuset i Eksjö är också att skapa en ny, rogivande sjukhuspark.

Yttre och inre gestaltning

Ur gestaltningsprogrammet: Invändig gestaltning har hämtat inspiration från det som karaktäriserar Eksjö och Småland. Trä, vatten, kullersten och gärdesgårdar av sten och trä. Dessa element ska ge färganslag och ligga till grund för gestaltning, ljusbehandling, färgsättning och utformning av enskilda byggnadsdelar. De ska vara de sammanhållande element som är så viktiga vid gestaltning av en stor och komplicerad byggnad som Hus 37. Det ska eftersträvas att hålla antalet kulörer på golvmattor till ett fåtal, kanske till och med bara två, då golvet är av stor betydelse då det gäller att göra sjukhuset till en sammanhållen enhet. Som grund ska väggarna vara vita för att ta till vara ljuset och ge ett neutralt färgat ljus som reflektion. Tidlöshet ska alltid väljas framför trendighet. Färger som accenter ska i första hand användas på material som är lätta att byta ut eller måla om. I mer personalanknutna lokaler kan färgsättningen vara modigare.

Utlysningar av uppdrag för Hus 37 under 2017

Region Jönköpings län kommer under 2017 utlysa sammanlagt sju stycken uppdrag för konstnärlig gestaltning i den nya sjukhusbyggnaden, Hus 37 Höglandssjukhuset. Denna utlysning gäller tre av dessa uppdrag.

Beskrivning av de konstnärliga uppdragen

Uppdrag 1: Konstnärlig gestaltning, utsidan av huvudentrén

Mötet med sjukhuset sker för många patienter, anhöriga och andra vid denna del av byggnaden.

Det är önskvärt att den kommande gestaltningen både har en identitetsskapande roll för byggnaden och fungerar som ett blickfång för de som vistas i entréområdet. Likaså är det eftersträvansvärt med ett helhetsgrepp som skapar lugn och förmedlar omtanke.

Utomhusmiljön intill entrén omfattar en upphöjd plantering intill huskroppen samt en stenlagd yta innanför de trafikerade områdena. Gångytan ska vara fortsatt tillgänglig men det finns möjligheter att integrera konstverk i miljön.

Den konstnär som anlitas ska kunna se och förhålla sig till byggnadens arkitektoniska värden och stor vikt kommer också att läggas vid att verket fungerar nattetid och oberoende av väder och årstid.

Platsen framför huvudentrén blir identitetsskapande och slår an tonen för mötet med byggnaden, dess innehåll och funktioner. Den stora glasytan som utgör fasaden mot entréplatsen skapar ett transparent förhållande mellan ute och inne. Entréhallen får därigenom mycket dagsljus. Det är därför önskvärt att ett konstverk i anslutning till denna glasfasad också får en genomsiktlig struktur och inte hindrar dagsljuset från att nå entréhallen.

Gestaltningen blir det mest sedda konstverket i sjukhuset och ska tåla att många ögon ”nöter” dess visuella uttryck under många år. Som signaturkonstverk kräver det en mycket genomarbetad gestaltning med slitstarkt utseende och material. Ljussättning och eventuellt integrerat ljus är del av konstnärens uppgift för denna gestaltning.

Se ritningar bilaga

Preliminär beräknad tidsram: Färdigställt oktober 2018

Beräknad kostnadsram: 700 000 kronor

Parallella skissarvoden: Två konstnärer x 40 000 kronor

Uppdrag 2: Konstnärlig gestaltning i entréns interiör

Entréhallen plan 2 är genom trappor och ett öppet tak mellan plan 2 och plan 3 på södra delen av hallen delvis rymligt och ljust. För den konstnärliga gestaltningen har valts den rumsbildning som uppstår i trappdelen av entrén. Där går rulltrappor och en vanlig trappa upp till plan 3 med restaurang och anslutande korridorer till avdelningar för vård mm.

Rumsvolymen ovanför trapporna är föremål för den konstnärliga gestaltningen.

Konstverket kommer alltså att få hängas från taket och kommer därigenom att kunna ses från såväl insidan som utsidan av byggnaden, samt från det nedre planet där man kommer in i hallen och från övre delen där restaurangen blir belägen. Själva placeringen i rummet förutsätter en begränsning av verkets vikt och att det gärna har en integrerad belysning/ljussättning som samverkar med den övriga allmänbelysningen.

Se ritningar bilaga

Preliminär beräknad tidsram: Färdigställt oktober 2018

Beräknad kostnadsram: 700 000 kronor

Parallella skissarvoden: Två konstnärer x 40 000 kronor

Uppdrag 3: Konstnärlig gestaltning, visningsrum 

Avsked av en anhörig är en akt präglad av stort allvar och ofta av stor sorg. Det rum där detta sker bör präglas av en omsorg om material, färgsättning och belysning. För detta visningsrum tänker vi oss att konstnären ägnar sig åt en samverkande gestaltning av glasväggen och den gardinridå som hör till denna. Vi anser det också önskvärt att konstnären i viss utsträckning lämnar förslag på utformningen av den mindre, yttre förgård som kommer att ingå i denna miljö.

Se ritningar bilaga

Preliminär beräknad tidsram: Färdigställt oktober 2018

Beräknad kostnadsram: 700 000 kronor

Parallella skissarvoden: Två konstnärer x 40 000 kronor

Kvalificering för intresseanmälan

Sökande ska:

  • vara professionellt verksam konstnär eller konsthantverkare
  • ha konstnärlig utbildning på minst fem år eller motsvarande erfarenhet
  • vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt.

Urvalsprocess

 

Preliminär tidplan

  • Ansökningsperiod: 1 februari – 3 mars 2017
  • Första urvalet, skissuppdrag: v. 14
  • Skissinlämning: v. 25
  • Uppdragstilldelning: v. 31

Ansökan ska innehålla

Intresseformuläret: Fylls i digitalt

Till ansökan bifogas följande bilagor:

1. Representativa verk: 5-10 bilder som visar ditt konstnärskap

2. Referensobjekt: Textbaserad information om 1-3 avslutade uppdrag. För nyutbildade konstnärer kan projekt under studietiden likställas med utförda uppdrag.

3. CV: Meritförteckning/CV och kontaktuppgifter

Bilagorna 1-3 lämnas i en sammanställd PDF-dokument inkluderande bilder och text.

Kontakt

text

Uppdaterad: 2017-01-23
Hans Fredholm, Kultur och utveckling