Region Jnkpings ln Bild och form
plus.rjl.se/bildochform

Gestaltningsuppdrag Höglandssjukhuset tak plan 6

Utlysning 1: Uppdrag 2
 

Höglandssjukhuset Eksjö, tak plan 6

Bakgrund

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar.

Den nya byggnaden

Vid årsskiftet 2019/2020 är en helt ny vårdbyggnad med en ljus och välkomnande entré färdig att tas i bruk. I den nya byggnaden ska bland annat apotek, en restaurang, operations- och intensivvårdsavdelning, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning och ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning finnas. Operations- och intensivvårdskliniken blir den största verksamheten i det nya huset. Det blir nio nya operationssalar som kopplas ihop med hybridsalen i huset intill, sterilteknisk enhet, intensivvård, uppvakning och jourrum.

Dessutom finns plats för huvudentré, barn- och ungdomsmedicinsk enhet, smärtmottagning, ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning med 32 enkelrum, fastighetsteknisk avdelning, bårhus, apotek, sjukhuskyrka, café och restaurang samt konferens- och utbildningslokaler.

En viktig del i ombyggnaden av Höglandssjukhuset i Eksjö är också att skapa en ny, rogivande sjukhuspark.

Yttre och inre gestaltning

Ur gestaltningsprogrammet: Invändig gestaltning har hämtat inspiration från det som karaktäriserar Eksjö och Småland. Trä, vatten, kullersten och gärdesgårdar av sten och trä. Dessa element ska ge färganslag och ligga till grund för gestaltning, ljusbehandling, färgsättning och utformning av enskilda byggnadsdelar. De ska vara de sammanhållande element som är så viktiga vid gestaltning av en stor och komplicerad byggnad som Hus 37. Det ska eftersträvas att hålla antalet kulörer på golvmattor till ett fåtal, kanske till och med bara två, då golvet är av stor betydelse då det gäller att göra sjukhuset till en sammanhållen enhet. Som grund ska väggarna vara vita för att ta till vara ljuset och ge ett neutralt färgat ljus som reflektion. Tidlöshet ska alltid väljas framför trendighet. Färger som accenter ska i första hand användas på material som är lätta att byta ut eller måla om. I mer personalanknutna lokaler kan färgsättningen vara modigare.

Utlysningar av uppdrag för Hus 37 under 2017

Region Jönköpings län planerar, att under 2017 utlysa sammanlagt nio stycken uppdrag för konstnärlig gestaltning i den nya sjukhusbyggnaden, Hus 37 Höglandssjukhuset. Denna utlysning nr 1 gäller 2 st av dessa uppdrag.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Taket plan 6, ”Sedumtaket”

Det här är ett lite annorlunda uppdrag med både möjligheter och begränsningar. Den yta som ska gestaltas är ett utvändigt tak vars yta är cirka 1 834 m2  stort. Den översta takbeläggningen kommer att bestå av låga sedumväxter som varierar i färg mellan grönt – brunrött – rött, beroende på årstid och artsammansättning.

På taket kommer också att finnas cirka 13 ventilationshuvar luckor för rökgasevakuering. För att dessa ska vara tillgängliga för underhåll kommer det att anläggas grusade stigar mellan dem.

Taket kommer ej att vara tillgängligt att beträda för patienter och vårdpersonal. Men den konstnärliga gestaltningen och takytan kommer att vara väl synliga från 17 vårdrum, två dagrum och expeditioner och andra rum på samma våningsplan, med fönster som vetter ut mot taket. Beroende på verkens placering och höjd kommer de även synas från omkringliggande byggnader, möjligen också från gatuplanet.

Det kommer att förberedas (5-7) platser för konstnärlig gestaltning i den bemärkelsen att det kommer att finnas fästanordningar samt möjlighet till el- och nätverksanslutning. Platserna resp yta kommer att vara cirka 4-6 kvm. Det står sedan konstnärerna fritt att föreslå hur dessa hur dessa, i viss mån begränsade möjligheter, ska utnyttjas.

Se ritningar bilaga:

Preliminär tidsram

  • Intresseanmälan slutdatum 2017-05-02.
  • Skisser slutdatum 2017-09-01.
  • Färdigställda verk 2018-10-31.
  • Beräknad kostnadsram: 600 000 kronor.
  • Parallella skissarvoden: Tre konstnärer x 35 000 kronor.

Urvalsprocess

Efter sista dag för intresseanmälan kommer en utvärdering att ske utifrån krav på utbildning/yrkeserfarenhet samt referensmaterial. Därefter sker en kontroll utifrån de formella kraven enligt nedan. Ett konstnärligt sakkunnigt råd gör en bedömning av samtliga inkomna intresseanmälningar och utser de konstnärer som ska tilldelas skissuppdrag. Inkomna förslag kommer sedan att presenteras för en platsgrupp bestående av representanter för patienter, personal, arkitekter, regionfastigheter, kultur & hälsa. Dessa gruppers synpunkter vägs samman och slutgiltigt beslut fattas därefter av en styrgrupp med konstnärlig kompetens.

Konstnärligt råd:

  • Lisa Jeannin, konstnär
  • Sirous Namazi, konstnär
  • Elna Svenle, museichef, Vandalorum
  • Nicolas Hansson, konst- och kulturchef, Växjö

Upplysningar

Frågor under anbudstiden ska ställas skriftligen via fliken ”Frågor och svar” på www.konstpool.se

Frågor och svar delges samtliga som tagit ut förfrågningsunderlag.

Endast skriftliga kompletterande uppgifter lämnade av beställaren är bindande för både beställaren och anbudsgivare.

Sista datum för att ställa frågor är tio dagar innan anbudstidens utgång.

Svar på frågor kommer att lämnas senast sex dagar innan anbudstidens utgång.

Intresseanmälan lämnas senast 2017-05-02 i digital form på KONSTPOOL, www.konstpool.se

Projektledare

Hans Fredholm
Projektledare
Kultur och utveckling
Utbildning och kultur
Region Jönköpings län

Diarienummer

RJL 2017/1002

Uppdaterad: 2017-03-30
Hans Fredholm, Kultur och utveckling