Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet i Jönköpings län

Sektionen Folkhälsa arbetar med att utveckla metoder och strategier samt initierar och stödjer utveckling- och förbättringsarbeten inom området. Vi sprider också kunskap om vad som främjar fysisk aktivitet. Arbetet är processinriktat och av långsiktig karaktär. Vi arbetar i bred samverkan med andra samhällsaktörer såsom kommuner, länsstyrelsen, Smålandsidrotten, föreningsliv och andra organisationer mfl..

Fysisk aktivitet och stillasittande har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Brist på fysisk aktivitet är ett påtagligt hot mot folkhälsan och ökar risken för övervikt liksom en rad sjukdomar som hjärtinfarkt, åldersdiabetes och skeletturkalkning. En stillasittande livsstil är utbredd i befolkningen med negativa effekter för hälsa och välbefinnande samtidigt som det medför stora samhällskostnader i form av sjukdomar och produktionsbortfall. Målet är att skapa attraktiva och stödjande miljöer för fysisk aktivitet som kan konkurrera med det allt större utbudet av passiviserande underhållning. Det ska inte bara vara nyttigt att röra på sig, utan framför allt roligt och trivsamt.

Insatser som pågår

Fysisk aktivitet på recept (FaR®)

Fysisk aktivitet på recept är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. Arbetet med FaR® bygger oftast på samverkan mellan förskrivare och friskvårdsorganisationer och tar oftast utgångspunkt i lokala förutsättningar, vilket gör att varje modell i sig blir unik. En patient kan få ett recept till aktiviteter som görs i egen regi, men också som en hänvisning till någon friskvårdsaktör. Det är huvudsakligen regionens hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver recept på fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Samverkansprojektet: Idrott och folkhälsa

Samverkansprojektet Idrott och folkhälsa är ett exempel på regionalt folkhälsoarbete där en stor folkrörelse som idrottsrörelsen är huvudaktör med stöd från Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget Kalmar län. Det övergripande syftet är att utifrån idrottsrörelsens sida aktivt bidra till det överordnade folkhälsomålet: "Att skapa samälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". I första hand prioriteras åtgärder som förbättrar förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor. 

Smålandsidrotten: Idrott och folkhälsa (nytt fönster)

Samverkansprojekt: Sund Smart Stark Senior!

Samhällsplanering

Ogynnsamma levnadsvanor, som att vara fysiskt inaktiv, beror inte enbart på personliga val, utan även på de möjligheter som skapas av strukturer och förhållanden i samhället som har att göra med transporter, boende, skola, och arbetsplatser. Genom att arbeta med fysisk planering och andra generella åtgärder i den kommunala planeringen kan man främja en hälsosam livsstil i befolkningen.

Sektion Folkhälsa: Samhällsplanering

Övervikt och fetma

Sektionen Folkhälsa arbetar för att, tillsammans med andra samhällsaktörer, hejda ökningen av övervikt och fetma. Det handlar om både samhällsinsatser och om individuella insatser; verksamheten är både hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. Övervikt och fetma ökar risken för komplikationer i form av exempelvis högt blodtryck, diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Region Jönköpings län har särskilda vårdprogram för övervikt och fetma, dels hos barn och ungdomar, dels hos vuxna. För de unga är målet i första hand att förhindra övervikt och fetma, få dem att röra på sig mer och därmed må bättre. För vuxna handlar det om att ge stöd till ändrade vanor, exempelvis att röra mera på sig, att äta bättre och att sluta röka.

Under 2014-2015 pågår ett arbete med att förbättra och utveckla flödet från primärprevention till behandling. Resurser bör samordnas och kunskpasnivån höjas för allla som arbetar inom barn- och ungdomsverksamheter.

Om barn och övervikt och fetma på Barndialogens webbplats (nytt fönster)

Rekommendationer om fysisk aktivitet

För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet har Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet tagit fram rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna. Dessa är antagna av Svenska Läkaresällskapet den 24 oktober 2011.

Rekommendationer fysisk aktivitet

Kontakt

Fysisk aktivitet
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare
010 - 24 245 27

Mer information

Om fysisk aktivitet och hälsa på Folkmyndighetens webbplats (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-12
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion