Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) används för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. FaR® innebär att läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och annan legitimerad vårdpersonal ordinerar patienten individanpassad fysisk aktivitet istället för eller som komplement till läkemedel. Det mest centrala i FaR är att allt arbete utgår från individen, det vill säga att arbetet bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt.

I konceptet ligger att personer som ordineras fysisk aktivitet kan få stöd av t ex en idrottsförening eller frivilligorganisation med FaR-utbildad ledare eller aktiviteter som görs i egen regi.

Arbetet med FaR® bygger oftast på samverkan mellan förskrivare och föreningslivet och utgår från lokala förutsättningar, vilket gör att varje modell i sig blir unik. Ordinationen utgår från de råd och anvisningar som finns i handboken FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling).

Vad gör vi?

Sektionen Folkhälsa samarbetar brett med andra aktörer, primärvårdens FoU-enhet, vårdcentralerna, sjukhusen, Smålandsidrotten och kommunerna i länet. Samarbetet handlar bland annat om att ta fram och stödja fungerande arbetssätt för fysisk aktivitet på recept, utifrån lokala förutsättningar.

Med hjälp av utbildning och IT-stöd skapar vi stödjande strukturer inom regionen för att underlätta förskrivningen av fysisk aktivitet på recept.

Idrottens roll

Vid fysisk aktivitet på recept är receptutfärdare hälso- och sjukvården medan receptmottagare antingen är patienten som själv genomför egenaktivitet (promenader, cykling, simning etc.) eller föreningar dit patienten kommer och löser in sitt recept. I föreningen kan det vara inom ordinarie utbud eller inom särskilda FaR-grupper, där enbart motionärer med recept deltar. Smålandsidrotten ordnar FaR-utbildning för föreningsledare inom föreningslivet och frivilligorganisationer.

Utbudet av möjligheter till fysisk aktivitet i vårdenhetens närhet finns sammanställt i en databas. I databasen finns en förteckning över olika aktiviteter. Typ av aktivitet, plats, tider, namn på kontaktperson med telefonnummer och eventuella kostnader är exempel på uppgifter som finns med. På denna sida ska utbildade FaR-ledare/aktivitetsarrangörer registrera aktiviteter som är riktade till personer som har fått ett recept på fysisk aktivitet. Receptförskrivare (legitimerad sjukvårdspersonal) kan på denna sida sedan söka upp, förmedla och skriva ut lämpliga aktiviteter till personer som ordinerats fysisk aktivitet. Personer som fått ett recept kan givetvis också på egen hand också söka upp lämpliga aktiviteter.

Länk till databas www.farsmaland.se (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-11-19
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion