Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Kultur för hälsa

Kunskapen om kulturens betydelse för individens hälsa och folkhälsan har under de senaste åren ökat. Forskning visar idag att det finns ett tydligt samband mellan kulturkonsumtion och hälsa, vilket innebär att kulturupplevelser inte enbart har ett egenvärde i sig självt utan också är viktigt för människors välbefinnande och hälsa.

Kultur har dels en hälsofrämjande effekt men det är också ett komplement till rehabilitering och behandling. Definitionen av kultur är bred och innefattar såväl eget skapande och konstnärliga uttryck som natur och miljö.

Inom kulturområdet arbetar folkhälsosektionen, Region Jönköpings län för att alla länsinvånare oberoende av socialgrupp, ålder, sjukdom eller handikapp ska ha lika möjligheter att ta del av kulturens hälsofrämjande effekter. Detta görs i samverkan med olika aktörer genom kultur för hälsa-nätverk i kommunerna, bildningsförbunden och inom hälso- och sjukvården.

Dansa utan krav

Flickor i tonåren som upplever stress och är fysisk inaktiva är den grupp som löper störst risk att utveckla smärttillstånd. Dansa utan krav är dansprojektet för tjejer i åldern 13-19 år, som dansar för att må bättre.
Dansa utan krav!

Dans för dig med parkinson

Personer med parkinsons sjukdom erbjuds dans som ett komplement till traditionell sjukgymnastik och farmakologiska behandling med mediciner.
'Dans för dig med parkinson' sprids över Sverige!

Grön rehabilitering

Regionens projekt kring grön rehabilitering vänder sig till personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär eller psykisk ohälsa. 
Grön rehabilitering

Kultur i vården

Ett regelbundet arbete med att öka personalens kunskap och användande av kultur i det dagliga vård- och omsorgsarbetet. Målet är att personer inom vård och omsorg inom Jönköpings län ska få ta del av kulturens stärkande, behandlande och rehabiliterande effekter.
Kultur i vården

Kultur på recept

Regionens projekt Kultur på recept är en arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som är sjukskrivna för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller smärta.
Kultur på recept

Vem är jag? – en arbetsbok om identitet och självbild

Arbetsboken är ett verktyg som används inom bland annat skola. Boken bygger på övningar som främjar psykisk hälsa genom att förbättra sin identitet och självbild. Folkhälsosektionen Region Jönköpings län har tagit fram boken i samarbete med Peter Ivan Ericson.
Vem är jag?- en arbetsbok om identitet och självbild

Äldre och kultur

Region Jönköpings län driver arbetet med Äldre och kultur. Målet är att möjliggöra ett rikt liv för länets seniorer. 
Äldre och kultur

Utbildningar och konferenser

I Lärandekalendern presenteras flera av Folkälsas olika utbildningar, kurser och aktiviteter.
Utbildningar och konferenser

Mer att läsa om kultur för hälsa

En sammanställning kring forskning och nyheter, kartläggningar och rapporter samt nationell- och internationell samverkan. Information som kan inkluderas i Folkhälsosektionens arbete med kultur för hälsa.
Mer att läsa om kultur för hälsa

 

Kontakt

Paula Bergman
folkhälsoplanerare
Folkhälsosektionen
Region Jönköpings län
036-32 42 11, 070-698 01 00

Birgitta Ekeberg
musikterapeut/sjuksköterska
Folkhälsosektionen
Region Jönköpings län
036-32 41 73

Uppdaterad: 2015-12-14
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion