Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung är Regionens ungdomsenkät som genomförs i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet vartannat år. Enkätundersökningen görs i samverkan med länets kommuner och genomförs för tredje gången hösten 2015.

Syftet är att få en aktuell bild, och att kunna följa utvecklingen, av hälsa samt drog- och levnadsvanor bland ungdomar i Jönköpings län. Resultatet ska ligga till grund för hur arbete med ungdomars levnadsvanor i länet prioriteras med syfte att ge unga medborgare i Jönköpings län bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv.

Folkhälsoenkät Ung 2015 visar att ungdomarna i Jönköpings län överlag mår bra. Samtidigt känner sig många, särskilt tjejer, stressade. Man kan också se skillnader i ungdomarnas hälsa, när man studerar hur ungdomar bor och om deras föräldrar har jobb eller inte.

 

Resultat för 2015 års enkät

Tidigare års resultat

Kontaktperson

Elise Björn
Folkhälsoplanerare
076-783 78 17, 036-32 42 05

Uppdaterad: 2016-08-16
Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion