Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Folkhälsopris

Region Jönköpings läns folkhälsopris

Region Jönköpings län delar årligen ut ett folkhälsopris på 10.000 kronor. Avsikten är att stödja och uppmuntra förtjänstfullt arbete inom folkhälsoområdet i länet. Priset delas ut vid ett av regionfullmäktiges sammanträden under hösten.

Bedömningsgrunder

Priset delas ut till en individ, en organisation eller en kommun i länet som har gjort en långsiktig och viktig insats för att främja folkhälsan inom Jönköpings län. Med folkhälsoarbete menar vi insatser som främjar hälsa och förebygger sjukdom. Arbetet ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykologiskt välbefinnande samt en mer jämlik hälsa i befolkningen.

Förslag till pristagare

Du kan lämna förslag på vem som ska få folkhälsopriset, eller söka själv.

Skicka ditt förslag till eller till Folkhälsa och sjukvård, Regionens hus, Box 1024, 551 11 Jönköping. Bifoga en beskrivning av insatsen och en motivering samt kontaktuppgifter, både till dig som lämnar förslaget och till den som förslaget avser.

Kontakt

Jesper Ekberg, Folkhälsochef
Folkhälsa och sjukvård
036-32 42 01, 0722 46 86 88

 

Uppdaterad: 2017-10-13
Jesper Ekberg, Folkhälsa och sjukvård