Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Kriterier, bedömning och ersättning för systematiskt förbättringsarbete

Kriterier vid val av förbättringsarbete

Förbättringsarbetet ska

 • Utgå från invånarnas och patienternas behov
 • Stå i rimlig proportion till vårdenhetens storlek
 • Ske i samverkan med minst en annan aktör (vårdenhet, kommun, myndighet, föreningsliv, studieförbund eller annan aktör).

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre, men hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper består eller ökar. Flertalet insatser som bedrivs idag är bra men kan göras ännu bättre genom att de i omfattning och utformning anpassas utifrån grupper med störst behov.

Bedömning av systematiskt förbättringsarbete

Det valda förbättringsarbetet ska för varje vårdcentral beskrivas enligt nedan.

Riktmärke 1 nuläge och planering (28 februari)

A. Val av förbättringsområde

Valt förbättringsområde ska uppfylla kriterierna och beskrivas enligt B-F.

B. Bakgrund

 • Beskriv valt förbättringsområde och hur det relaterar till patienterna och den listade befolkningens behov.

C. Övergripande mål

Ange:

 • vad som ska uppnås
 • mätbara mål för förbättringsarbetet
 • tidpunkt för måluppfyllelse
 • delmål kan beskrivas

D. Nuläge

 • Beskriv hur vårdcentralerna gör idag och nuvarande resultat inom förbättringsområdet (baslinjemätning).

E. Analys av nuläge

 • Beskriv varför nuvarande processer och resultat inte matchar målbilden.
 • Ange idéer och framgångsfaktorer för att nå det övergripande målet.

F. Prioritering av förändringar som ska testas

 • Prioritera vilka förändringar som ska testas utifrån nulägesbeskrivning och analys.

Dokument med beskrivning av A-F skickas till vårdcentralens stödteam enligt överenskommelse.

Regionens bedömning

 • Grön = beskrivning finns för A, B, C, D, E, F.
 • Gul = beskrivningar finns endast för A, B, C, D.
 • Röd = beskrivning saknas för merparten av A-F.

Riktmärke 2 avstämning av pågående arbete (26 maj)

Avstämning med stödteam att förbättringsarbetet går som planerat. Ingen skriftligt dokument behöver skickas till stödteamet.

Riktmärke 3 analys och summering (30 november)

G. Stegen A-F ska vara ”gröna”

H. Analys och beskrivning av resultat

Beskriv hur förbättringsarbetet har genomförts.

På vilket sätt har samverkan skett med externa aktörer?

I. Mätningar

 • Redovisa resultat för testade förändringar i relation till baslinjemätning, övergripande mål och eventuella delmål. Sammanställ resultaten från flera mätpunkter i en tabell eller ett diagram.

Förbättringsarbetet ska redovisas skriftligt till vårdcentralens stödteam:

1. A3-verktyg eller rubrikerna i A3. Länk till A3-verktyg

2. Kort sammanfattning av förbättringsarbetet genom att besvara:

 • Vad gjorde ni?

 • Hur gjorde ni?
 • Vilka tips ger ni till annan vårdcentral som vill göra liknande arbete?

Förbättringsarbetet kommer att publiceras på hemsidan för primärvård inom vårdval.

Regionens bedömning

 • Grön = beskrivning finns för A, B, C, D, E, F, G, H, I.
 • Gul = beskrivningar finns endast för A, B, C, D, E, F.
 • Röd = beskrivning saknas för merparten av A-I.

Riktmärke 4 redovisning (7 december)

Leverantören ska muntligt (cirka 10 minuter) och med poster redovisa förbättringsarbetet vid Utvecklingskraft primärvård 7 december.

Redovisningen ska svara på frågor om nya lärdomar, nya frågeställningar och nästa utvecklingssteg.

Postern kommer att publiceras på hemsidan för primärvård inom vårdval.

Ersättning

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete 2017 är maximalt 50 kronor per invånare och år.

Uppdaterad: 2016-12-08
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård