Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Att skriva intyg och utlåtande

________________________________________________________

Innehåll på sidan:

Utlåtande till Försäkringskassan:

Intyg/utlåtande till:

Allmänt om läkarintyg/-utlåtande

Man brukar skilja på intyg och utlåtanden. Med intyg avses ett dokument som redogör för sakuppgifter. Begreppet utlåtande används när det handlar om att bedömningar i något avseende.

Enligt patientdatalagen måste läkaren utfärda intyg om vård och behandling om patienten begär det. Intyget ska innehålla de uppgifter om undersökningen, vården och behandlingen som behövs för det ändamål intyget ska användas.

Däremot behöver läkaren inte utfärda läkarintyg för sjukskrivning när en patient ber om det. Det är läkarens bedömning som ligger till grund för om sjukskrivning behövs och i vilken omfattning.

Vid dag 8 i ett sjukfall måste det göras en läkarbedömning om sjukskrivning är aktuell och i så fall i vilken omfattning oavsett om man har en anställning, är arbetssökande, deltar i Etableringen eller har försörjningsstöd.  

Ifyllnad av läkarintyg för sjukskrivning

 • Läkarintyget ska skrivas på ett språk som kan förstås av lekman (både patient, FK och arbetsgivare/AF).
 • Det är viktigt att man anger var olika uppgifter kommer ifrån ex. egen iakttagelse, skattningsformulär, patientuppgift etc.

Den viktigaste informationen i läkarintyget, för att Försäkringskassan ska kunna bedöma arbetsförmågan, tar sin utgångspunkt i den så kallade DFA-kedjan + det försäkringsmedicinska beslutsstödet från Socialstyrelsen:

 • Diagnos (fält 2 i läkarintyget) - avser vilken sjukdom hen har.
 • Funktionsnedsättning (fält 4) 
  • Avser vilken funktion som är nedsatt på grund av sjukdom och vilka observationer som har gjorts.
  • Beskriv vilka funktionsnedsättningar som patienten har på grund av sjukdom samt en gradering av omfattningen så långt det är möjligt.
 • Aktivitetsbegränsning (fält 5)
  • Avser diagnosens och funktionsnedsättningarnas konsekvenser gällande patientens arbete eller arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden och i aktiviteter i det dagliga livet.
  • Beskriv hur aktivitetsbegränsningarna påverkar arbetsförmågan samt en gradering. Ange gärna konkreta exempel.

Om försäkringsmedicinskt beslutstöd (Socialstyrelsen, nytt fönster) finns för diagnosen och du som läkare bedömer att arbetsförmågan är nedsatt längre än det som beslutsstödet anger, ska det motiveras i fält 9.

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen skrivs lämpligt in i ruta 9 eller 13.

Hjälp för ifyllnad av läkarintyg

Ifyllnadsstöd för läkarintyg i Cosmic

Region Jönköping län har utarbetat ett elektroniskt ifyllnadstöd för olika diagnoser som stöd för läkare vid ifyllnaden av läkarintyg i Cosmic. Utifrån huvuddiagnoskoden man anger i läkarintyget finns fasta textval att välja för att ange patientens funktionsnedsättning (ruta 4) och aktivitetsbegränsning (ruta 5).  

I ruta 5 måste texten redigeras och/eller kompletteras så att aktivitetsbegränsningarna kopplas till individens arbete och/eller aktiviter i det dagliga livet.

I ruta 9 finns även information om det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

Läs mer om ifyllnadsstödet här

Tips/exempel på funktionsnedsättningar (ruta 4) och aktivitetsbegränsningar (ruta 5) vid psykisk ohälsa, framtaget av Region Jönköpings län (begränsad behörighet, nytt fönster)

Tips/exempel på funktionsnedsättningar (ruta 4) och aktivitetsbegränsningar (ruta 5) vid depression, lumbago och stroke, framtaget av Stockholms läns landsting (nytt fönster)    välj "Din hjälp" sedan "Formulera intyget"

Läkarintyg för sjukskrivning - vad ska beskrivas? (Stockholms läns landsting, pdf, nytt fönster)

Försäkringskassans information om vad ett läkarintyg ska innehålla, broschyr (pdf, nytt fönster)

 

Komplettering av läkarintyg

"Webcert Fråga och Svar" är en Extern applikation i Cosmic för att hantera begäran av komplettering av läkarintyg. Syftet med Webcert Fråga och Svar är att korta ner ledtiderna när det gäller kompletteringar. Kompletteringen ska vara Försäkringskassan tillhanda inom 14 kalenderdag.

 1. Fråga från Försäkringskassan inkommer till verksamhetens funktionsbrevlåda via ett mail, som vidarebefordras till berörd läkare/eller via rehabkoordinatorn.
 2. Inloggning kan ske via länken i mailet eller via Externa applikationer – välj "Webcert Fråga och Svar" i Cosmic.
 3. Vid inloggning krävs SITHS-kort och legitimeringskod, välj medarbetaruppdrag för aktuell vårdenhet
 4. Frågan/-orna besvaras i Webcert eller genom att förnya aktuellt läkarintyg med kompletterande uppgifter som på nytt inskickas elektroniskt till Försäkringskassan. Kompletteringar ska inte besvaras via brev då det förlänger handläggningstiden.

Utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan

Offentliga vårdgivare är skyldiga att på begäran av Försäkringskassan lämna ut de uppgifter och handlingar om en patient som Försäkringskassan behöver för att handlägga patientens försäkringsärende. För utlämnande av journalhandling ska endast uppgifter som är av betydelse för sjukfallet lämnas ut och menprövning ska göras enligt rutin. Skyldigheten är inte beroende av patientens samtycke. För mer information läs här (begränsad behörighet, nytt fönster).

Förstadagsintyg (dag 1-7)

Arbetsgivare har rätt att begära att en anställd lämnar sjukintyg från och med första sjukskrivningsdagen vid särskilda skäl. Hälso- och sjukvårdslagen har dock inte ändrats och därmed inte heller vårdens prioriteringar. Medicinsk prioritering görs som vanligt efter vårdbehov.

Patienten bör i första hand kontakta sin företagshälsovård om sådan finns. I annat fall, om intygsskrivande inte kan prioriteras enligt vårdbehov, kan kopia av journalanteckning skickas/lämnas till patienten (exempelvis dokumentation från telefonrådgivning alternativt dokumentation efter besök hos annan profession ex sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut). Särskild blankett för ändamålet finns framtagen i Cosmic ”Intyg om sjukdom till arbetsgivare” som kan användas av lämplig legitimerad personal för ärendet (dag 1-7).

Sjukfrånvaro mer än 7 dagar måste styrkas med ett vanligt läkarintyg för sjukskrivning.

Sjukpenning i förebyggande syfte

Förebyggande sjukpenning kan vara ett alternativ till sjukskrivning, när en patient får medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden. Patienten kan få sjukpenning i förebyggande syfte för den dagen behandlingen sker samt för biverkningar samma dag. Om den patienten behöver avstå arbete på grund av biverkningar dagen/dagar efter kan den istället ha rätt till sjukpenning pga nedsatt arbetsförmåga.
 
Ansökan görs av patienten som skickar en den till Försäkringskassan tillsammans med det läkarutlåtande som finns i Cosmic "Läkarutlåtande - förebyggande behandling, medicinsk behandling, medicinsk rehabilitering".
 

Deltagande i MMR2 på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov

Då behov finns av förebyggande sjukskrivning vid deltagande i MMR2 är det patientens listade vårdcentral som sjukskriver. Rehabiliteringsmedicinska kliniken har därför gjort ett underlag som sjukskrivande läkare kan använda sig av för att beskriva den delen som berör behandlingen. Underlaget är godkänt av Försäkringskassan för MMR2.

Patienten är tre heldagar på själva kliniken och de andra två dagarna arbetar de med hemuppgifter i hemmiljön, därav skriver man heltid och anger antal dagar som fem. Timmar per dag behöver inte anges i och med att rehabiliteringens omfattning är på heltid.

Underlag för läkarintyg vid förebyggande sjukskrivning vid deltagande i MMR2, Ryhov (pdf, nytt fönster)

 
 

Läkarutlåtande

En patient behöver ett läkarutlåtande för olika ändamål, till exempel i sin ansökan om aktivitets- eller sjukersättning. Detsamma gäller även vid ansökan om assistansersättning, bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag. Ett läkarutlåtande kan begäras av patienten eller Försäkringskassan. Enligt patientdatalagen (2008:355) 16 § måste läkaren utfärda intyg om vård och behandling om patienten begär det.

Försäkringskassan

Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH)

Nya blanketten Läkarutlåtande för sjukersättning (7800) kommer under 2017 läggas in i Cosmic. Fram tills att den finns i Cosmic ska Läkarutlåtande om hälsotillstånd (3200) användas, även om Försäkringskassan anger att de i sin begäran önskar svar på blankett 7800.

Inom sjukskrivningsprocessen är det vanligaste läkarutlåtandet som Försäkringskassan begär ett LUH, vilket görs:

 • i syfte att söka/prova ett utbyte till sjuk-/aktivitetsersättning.
 • för ställningstagande till fortsatt rätt till sjukpenning till exempel vid lång sjukskrivning.

Efter att Försäkringskassan begärt ett LUH har vårdgivaren två veckor på sig att skriva det. Skyldigheten att skriva ett utlåtande är inte beroende av patientens samtycke (SOSFS 2005:29, Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården). Ovanstående gäller om det finns en journalförd dokumentation på en aktuell eller avslutad medicinsk bedömning det vill säga patienten är eller har tidigare varit aktuell hos vårdgivaren.

Det behövs ett noggrant ifyllt LUH, som ofta syftar till ett ställningstandande till vilken ersättningsform som är aktuell från Försäkringskassan. En tydlig struktur i utlåtandet av sjukdomsförlopp och utförda åtgärder, kan göra ett LUH till ett sammanfattande och användbart dokument även i journalen.                                                               

Rehabkoordinatorn kan vid behov samordna och delegera så att enhetens rehabteam gör kompletterande tester och utredningar till läkaren som ska utfärda läkarutlåtandet.

Lathund för LUH (3200) (Stockholms läns landsting, pdf, nytt fönster)

Detaljerat läkarutlåtande, E213

Ibland kan Försäkringskassan eller patienten begära ett detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) vid sjukersättningsärende när patienten också arbetat i annat EU-medlemsland än Sverige. Blankett E213 "ägs" av EU-kommissionen och ska användas vid tillämpningen av förordning. Det är inte Försäkringskassans produkt men Försäkringskassan är Sveriges kontaktinstitution när annat land begär en sådan. Blankett E213 jämställs med ett vanligt läkarutlåtande. Blankett E213 är obligatoriskt att skicka till EU-länderna. Det går inte att ersätta genom att enbart skicka andra medicinska underlag eller läkarutlåtanden om hälsotillstånd. Enligt överenskommelse med de nordiska länderna kan dock Försäkringskassan till dessa länder i stället för E213 skicka kopia av de läkarutlåtanden och eventuella övriga handlingar som underlag i ärendet för att bedöma om sökanden uppfyller kraven om nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan göra en förfrågan om läkarutlåtande/intyg till exempel:

 • när den arbetssökande eller deltagare i Etableringen har angett sjukdom eller funktionsnedsättning som hinder för att delta i sitt arbetsutbud.
 • när ett medicinskt tillstånd, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning måste styrkas inför beslut om särskilda insatser (ex arbetshjälpmedel, inför lönebidragsanställning).  

I Arbetsförmedlingens förfrågan om ett läkarutlåtande ska tydliga frågor till vården vara beskrivna. Arbetsförmedlingen har önskemål att blanketten för LUH används, och det är endast medskickade frågorna som behöver besvaras. Om inte frågor är medskickade, kontakta aktuell handläggare på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kan göra en förfrågan om läkarutlåtande/intyg men har inget lagstöd att begära det från hälso- och sjukvården. Vårdgivaren utfärdar läkarutlåtande/intyg i mån av möjlighet och tid. Rimlig tid kan vara 2-3 månader. 

 

Behov av sjukskrivning? - samverkan Soc och Etableringen AF och vården

Individer med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd eller deltagare i Etableringen som inte kan arbeta/stå till arbetsmarknads förfogande eller följa planerade behöver från dag 8 en läkarbedömning.

En blankett har tagits fram med information om vilken insatser som socialtjänsten/arbetsförmedlingen planerar, som individen har med sig till läkaren från socialsekreteraren/arbetsförmedlaren. Blanketten är bland annat tänkt att underlätta läkarens medicinska bedömningen om sjukskrivning behövs eller ej och i så fall i vilken omfattning. För mer information läs här.

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan göra en förfrågan om läkarutlåtande/intyg när uppgifter till exempel behövs kring diagnos, funktionshinder, vilka anpassningar som rekommenderas i förhållande till socialtjänstens plan, vilken rehabilitering som pågår. Det kan också handla om att socialtjänsten aktivt hjälper individen att ansöka om aktivitets-/sjukersättning och därför behöver ett LUH. 

Socialtjänsten kan efterfråga läkarutlåtande/intyg men har inget lagstöd att begära det från hälso- och sjukvården. Vårdgivaren utfärdar läkarutlåtande/intyg i mån av möjlighet och tid. Rimlig tid kan vara 2-3 månader. 

 

 

Uppdaterad: 2017-08-10
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik