Region Jnkpings ln Nationellt kvalitesregister för Elevhälsans medicinska insats, EMQ
plus.rjl.se/emq

Elev räcker upp handen, foto: Smålandsbilder.se

Om EMQ

Nationellt kvalitesregistret för Elevhälsans medicinska insats, EMQ är ett nationellt kvalitetsregister som skapar och bidrar med underlag för utveckling av en mer likvärdig elevhälsa oberoende av var du bor i landet. Data från kvalitesregistret används också för lokalt förbättringsarbete och verksamhetsuppföljning samt till forskning.

Elever 6-18 år

Det är verksamheten samt skolsköterskor och skolläkare som u tvecklar, driver och överför uppgifter till EMQ. Data samlas in till kvalitesregistret under den tid eleven går i skolan. Data från kvalitetsregistret analyseras och sammanställs på gruppnivå utan att någon enskild elev kan identifieras.

Källa till kunskap och utveckling

Från elevens journal överförs följande uppgifter gällande hälsoundersökningen (längd, vikt, syn, rygg och vaccinationer). Från hälsosamtalet överförs information från en nationell, standardiserad och digital hälsoenkät med olika hälsoområden.

Frågorna relaterar till sömn, huvudvärk, magont, allmänt mående, ledsen/nedstämd, frukost, fysisk aktivitet, trivsel i skolan och någon att prata med till kvalitesregistret. Med cirka 1,4 miljoner elever i Sverige och 100 000 elever per årskurs är det en unik källa till kunskap och utveckling.

Vad är nationella kvalitetsregister?

Nationella kvalitetsregister används för att följa upp och utveckla hälso- och sjukvårdens kvalitet. Med hjälp av kvalitetsregistren är det möjligt att jämföra kvalitet och resultat mellan skolor och den verksamhet som skolsköterskor och skolläkare företräder.

Syftet är att insamlade data ska användas för att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete, främja hälsa och förebygga ohälsa. På nationell, regional och lokal nivå kan hälso- och sjukvården möjliggöra jämförelser över tid, lokalt och mellan enheter vad avser elevers hälsa, olika arbetssätt och metoder.

Kring varje kvalitetsregister finns vårdgivare, professionen och elevföreträdare som tillsammans ansvarar för att utveckla registret. För att skydda elevens integritet finns lagar som reglerar hur data från kvalitesregistret får samlas in och användas. Eleverna och/eller vårdnadshavarna är aktiva medskapare till Nationellt kvalitetsregister för elevhälsan medicinska insats, EMQ.

Elevens information från hälsoundersökningar och hälsosamtal är viktiga för att tillsammans med data från screeningar ge kunskap om din och/eller elevers hälsa/ohälsa. Informationen bidrar till att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården, följa och se förändringar av din/elevers hälsa över tid och möjliggöra en jämn standard av tjänster och vård i Sverige vilket möjliggör en likvärdig elevhälsa. Ett högt elevantal ökar tillförlitligheten på resultat och utvärdering.

Sekretess

Som elev skyddas du av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. När data från kvalitetsregistret analyseras och sammanställs kan inte någon enskild elev identifieras. Uppgifterna får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning. Uppgifter får efter sekretessprövning lämnas ut för något av dessa tre ändamål. För forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av etikprövningsnämnd. Ytterligare information om nationella kvalitetsregister på 1177 (Länk?)

Säkerhet

Dina/din elevs uppgifter skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav som bland annat innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem. Det finns en systematisk kontroll som säkerställer att ingen obehörig tagit del av uppgifterna samt att inloggning för att ta del av uppgifter sker på ett säkert sätt. Uppgifterna skyddas också genom kryptering.

Elevens rättigheter

Muntlig och/eller skriftlig information kommer att ges om att medverkan i kvalitetsregistret är frivillig och påverkar inte de tjänster eller den vård som du och/eller din elev får av skolsköterska eller skolläkare. Om du inte vill att dina uppgifter registreras, vänligen meddela skolsköterskan. Du kan när som helst ångra ditt beslut och få dina uppgifter raderade från kvalitetsregistret.

Du har även rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen och rätt att begära rättelse av uppgifterna. Du har också rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till dina uppgifter. Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig (s.k. registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, under- tecknad och skickas till kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregistret.

Informationsbrev EMQ elev/vårdnadshavare

Kontakt

Marina Lundquist
registerhållare

Ylva Fredholm Ståhl
ordförande

Uppdaterad: 2016-09-02
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion