Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

 Den vårdpreventiva processen/arbetssättet

Den vårdpreventiva processen.

Till processen hör även att den äldre och närstående upplever trygghet, säkerhet, delaktighet och är väl informerad(e).

Vårdprevention

Vårdprevention innebär att skador i vården ska undvikas och att alla patienter ska kunna garanteras en säker och lika vård. För att uppnå detta ska det förebyggande arbetssättet vara präglat av struktur, systematik och synliggjorda resultat.

I den vårdpreventiva processen ingår att göra riskbedömningar och att sätta in åtgärder för personer inom dessa sex områden: trycksår, undernäring, fall, munhälsa, blåsdysfunktion och rehabilitering.

De sex områdena hänger samman. Den person som har problem med munhälsa äter mindre, får därmed i sig mindre näring och risken för att ådra sig ökad skörhet ökar liksom risken att falla. Blir han eller hon sedan sängliggande kan trycksår bli följden.

Riskbedömningar och åtgärder

De instrument för riskbedömning och åtgärder som används är framtagna utifrån evidens som finns för äldre. Inom vård och omsorg ska vi även ha ett preventivt förhållningssätt för personer yngre än 65 år när det gäller trycksår, undernäring, fall, munhälsa, blåsdysfunktion och behov av rehabilitering.

Enheter följer sina resultat

Alla steg i den vårdpreventiva processen ska registreras i Senior alert. Där kan sedan enheter inom vård och omsorg följa sina resultat och jämföra med resultat för hela Sverige. Resultaten kan användas för jämförelser över tid inom den egna verksamheten och jämföra sig med riksgenomsnittet. 

Resultaten kan därmed bli utgångspunkt för det egna förändrings- och förbättringsarbetet och på så sätt medföra att det blir bättre för de som kommer i kontakt med vård och omsorg.

Uppdaterad: 2017-02-06
Anette Vernersson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion