Region Jnkpings ln Flisa 2017
plus.rjl.seflisa2017

Föreläsare Flisa 2017

Under Flisa 2017 kommer vi ha många föreläsningar och workshops under de tre dagar som kongressen pågår, 19-21 september.

Har Du något spännande som Du tror kan vara intressant att föreläsa om under Flisa 2017 på temat ”Samhället förändras. Hur anpassar sig svensk ambulanssjukvård?” Kontakta oss.

 

Föreläsare som kommer till Flisa 2017

Här nedan kommer en fortlöpande presentation av föreläsare som kommer till Flisa 2017.


Hur fungerade Rakelnätet händelsen på Drottninggatan den 7 april i Stockholm.

Samhället och hotbilden mot Sverige förändras och vi möter nya utmaningar. Hur fungerade Rakelkommunikationen inom och mellan ambulanssjukvården och övriga aktörer vid händelsen på Drottninggatan den 7 april i Stockholm? MSB och Stockholms läns landsting delar med sig av sina erfarenheter från händelsen och även om den pågående utredningen som MSB arbetar med.

Mikael Abbemo från Rakelförvaltningen i Stockholms läns landsting och Lars Berzell kundansvarig på MSB - Rakel och ledningssystem berättar.

 


 

Nationell kunskapsnod för c-händelser

Work shop C-nod kommer att innefatta de tre nedanstående föreläsarna:

Erik Nordhall

Bitr Verksamhetschef Akutsjukvården Västerbotten

Britt-Inger Saveman

Professor i omvårdnad och centrumchef Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Umeå

Ulrika Bergström

Forskare och toxikolog vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och där även biträdande centrumchef vid kunskapscentrum för katastroftoxikologi.


Ingela Hasselqvist-Ax
Anestesisjuksköterska, Utbildningsledare Södersjukhuset
Doktorand Karolinska Institutet
Centrum för Hjärtstoppsforskning

”Saving more lives in Sweden” (SAMS) är en nationell överlevnadsstudie genomförd mellan 1 jan 2012 och 31 dec 2014 i nio län i Sverige som inkluderar 8698 patienter med bevittnat hjärtstopp utanför sjukhus. Syftet var att öka 30-dagars överlevnaden på nationell nivå genom samtidig utlarmning av ambulans, räddningstjänst och/eller polis.


Anna Ask

Ambulanssjuksköterska och en av grundarna till föreningen Önskeambulansen hemmahörande i Karlshamn i Blekinge.

Den ideella  föreningen Önskeambulansen startades på initiativ från ambulanspersonalen i Karlshamn 2011. Föreningen har som ändamål att förbättra livskvalitèn för svårt sjuka och funktionshindrade genom att erbjuda transport och support efter den enskildas behov. Att i möjligaste mån kunna tillmötesgå en persons önskemål om någon aktivitet. Det kan exempelvis vara en utflykt eller en resa till något önskat resmål i sådana situationer som inte ingår i den offentliga sjukvårdens åtaganden. Föreningen drivs med hjälp av gåvor, sponsorer och ideella insatser. Föreningen arbetar även med att inspirera andra till att starta liknande verksamheter i andra delar av landet. Kom och lyssna till en föreläsning om hur arbetet med föreningen startade och hur man har erövrat många bra erfarenheter som har påverkat utvecklingen av föreningen till vad eden är idag.         Johan Herlitz

Behandling med syrgas vid misstänkt hjärtinfarkt

Bakgrund:  Den kliniska effekten av rutinbehandling med syrgas vid misstanke om hjärtinfarkt och normal syremättnad är oklar.

Metod:  I en nationell prospektiv registerbaserad randomiserad klinisk studie har patienter med klinisk misstanke om hjärtinfarkt och en syremättnad på minst 90% behandlats med syrgas eller luft. Syrgas gavs i en dos på 6 liter/min under 6-12 timmar. Behandlingen påbörjades antingen före eller snarast efter ankomst till sjukhus. Det primära utfallsmåttet var total dödlighet under 1 år.

Trettiofem sjukhus och deltagande ambulansorganisationer med möjlighet att vårda hjärtinfarktpatienter deltog i studien runt om i Sverige.

Totalt inkluderades 6.650 patienter från april 2013 till december 2015.

Resultatet kommer att redovisas under FLISA.


 

"Hjärtstopp utanför sjukhus"

Anneli Strömsöe, Falun.

Anestesisjuksköterska, klinisk lektor inom ambulanssjukvården, landstinget Dalarna

Avhandling inom ämnet "Hjärtstopp utanför sjukhus", disputerade 2013. Koordinerar registerdelen "Hjärtstopp utanför sjukhus" i det nationella kvalitetsregistret  "Svenska hjärtlungräddningsregistret".


"KULTURMÖTEN I VÅRDEN"

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. I drygt 17 år har hon föreläst och utbildat i ämnet interkulturell kommunikation inom sjukvård, skola och på myndigheter. 

Med erfarenhet från att ha bott över 20 år utomlands har Jeanette fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar männsikors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld."SJUKVÅRDENS LARMCENTRAL - FRAMTIDENS LARMCENTRAL ÄR REDAN HÄR"

Per Andersson är verksamhetschef för Ambulanssjukvården, Akademiska sjukhuset sedan 2005. Verksamheten innehåller både länets ambulanser samt Sjukvårdens Larmcentral i Uppsala. Per kommer att presentera hur nya områden inom den prehospitala vården förändras genom deras verksamhetsknutna larmcentral. Idag kan patientgrupper följas från första larmsamtal till och efter utskrivning, och de kan mäta precision i fattade beslut.


"MOT ALLA ODDS"

Christoffer Lindhe är killen som var med om en tragisk tågolycka sommaren 2006. Han var då 17 år och blev överkörd av ett godståg och förlorade båda sina ben och en arm. Lyssna till berättelsen om olyckan, hans väg tillbaka samt hans nya mål i livet som elitsimmare och människa.

Efter Paralymics 2008 fick han utmärkelsen Svensk Hjälte inom kategorin kämpe. Motiveringen löd: "Christoffer Lindhe är en svensk hjälte för att han , trots en extremt svår olycka, har kämpat sig tillbaka till livet - och till två fjärdeplatser i Paralympics 2008. Han är beviset för att man aldrig skall ge upp."


 

        

"AVANCERAD PREHOSPITAL SIMULERING"

Magnus Hagiwara, Ambulanssjuksköterska och Universitetslektor Högskolan Borås och Hans Thörnkvist, Ambulanssjuksköterska och utbildningsledare Skaraborgs Sjukhus

 De skall presentera ett samarbetsprojekt kring ambulanssimulering. Projektet är ett samarbete mellan ambulanssjukvården i Skaraborg, Serious Games/ Högskolan Skövde och Prehospen/ Högskolan Borås. I detta projekt har en simuleringsplattform för ambulanssjukvård utvecklats och testats. I denna nya simuleringsplattform har simuleringsscenario utvecklats i både bredd och djup. Med bredd menas att alla faser i ett ambulansuppdrag ingår. Med djup menas att med metoder från dataspels forskning har rollspel och miljöer utvecklats.

 


"NYA SMITTOR I EN FÖRÄNDRAD VÄRLD"

Malin Bengnèr  Smittskyddsläkare Region Jönköping

Nya smittor i en förändrad värld. Flyktingströmmar, klimatförändringar och en ökande antibiotikaresistens ger oss nya förutsättningar att jobba efter. Gamla bekanta smittor blir aktuella igen och nya smittämnen dyker upp. Hur påverkar detta mig i mitt vardagliga arbete? Vilka risker finns och hur skyddar jag mig och min patient?


 

"AVANCERAD RÄDDNING"

Anna-Karin Hultman , Magnus Lindström

Ambulanssjukvården i Höganäs har på uppdrag av Region Skåne arbetat fram en modell som kallas "Avancerad räddning".Funktionen Avancerad Räddning är ett nära samarbete mellan räddningstjänsten och ambulansen. Ett AR-team består av minst 4 personer med kompetens att hantera specifik utrustning för livräddning och undsättning samtidigt som insatsen innbär "rope-Rescue" med kännedom om klättring. Räddningsinsatserna kräver kompetens att klara svåra förutsättningar som vindkraftverk, byggmaster, klippterräng och skyskrapor.


 

"ATT MÖTA NÅGON SOM INTE DELAR MIN VÄRLDSBILD"
Rebecca Popenoe är medicinsk antropolog verksam vid Sektionen för Omvårdnad på Karolinska Institutet.  Hur kan man vidga perspektiv för att kunna möta människor med respekt när de inte alltid "köper" de förgivettagna sätt att se på sjukdom, hälsa, döden, individen och familjen som ligger till grund för svensk sjukvård?  Rebecca har undervisat och föreläst om bemötande av "nya svenskar" inom vårdsammanhang  i över 20 år. Hon har tidigare forskat bland araber i Niger, Västafrika, och har skrivit boken Feeding Desire: Fatness, Beauty and Sexuality among a Saharan People (Routledge, 2004). 


 

"BARN SOM ANHÖRIG VID ALLVARLIG HÄNDELSE"
Anne Kristine Bergem er psykiater med mange års klinisk erfaring, lederutdannelse fra Handelshøgskolen Bi, utdanning i voldsrisikovurderinge og -håndtering samt gruppeterapeut.

Hun er i dag leder av Norsk psykiatrisk forening og leder av Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin.

Hun arbeider som fagrådgiver for BarnsBeste - nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende (anhöriga) og har skrevet tre fagbarnebøker samt en håndbok i arbeid med barn som pårørende i akuttsituasjoner.

 


 

"ÅSA III -STUDIEN"

Katarina Bohm

Föredraget kommer att handla om utvärdering av utalarmering av ambulans och om formell medicinsk kompetens påverkar detta. Studien ÅSA III visar en jämförelse av prioritet och bedömt tillstånd mellan larmcentral och ambulans.

Katarina Bohm är docent i akutsjukvård och universitetslektor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KISÖS) samt innehar en kombinationstjänst vid akutkliniken på Södersjukhuset. Hennes forskning handlar på olika sätt om det första segmentet i hälso- och sjukvårdskedjan. Aktuella projekt studerar identifiering av olika tillstånd under larmsamtalet såsom stroke, sepsis och hjärtstopp. Larmoperatörens attityd till att starta HLR-instruktion undersöks liksom vidareutveckling av det återkopplingssystem mellan ambulans och larmcentral som ursprungligen testades i Veronika Lindströms avhandling. Detta ger möjlighet att undersöka larmcentralens träffsäkerhet i sina bedömningar samt exempelvis vilken kompetens som gör säkraste bedömningarna. Hon handleder två doktorander i projekt som handlar om den relativt stora grupp som är svår att bedöma ”osäkra symtom” både under larmsamtalet men även i ambulansen samt beslutsstöd vid larmcentralen och hur tex bild kan bidra till bedömningen.

 


 

 

"RISKER OCH KRAV PÅ KÖRKOMPETENS HOS DEN SOM KÖR UTRYCKNINGSFORDON"

Jörgen Lundälv (Fotograf Sören Håkanlind)
Jakten på utryckningsföraren och kompetenskraven
-annonsering efter ambulansföraren och kvalifikationer i arbetsgivarens platsannonser – en innehållsanalys

Jörgen Lundälv är docent i trafikmedicin vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi vid Umeå universitet sedan år 2007. Jörgen är också docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet sedan år 2011. Han har bedrivit skadeforskning om bland annat utryckningsfordon och säkerhet sedan 2002 och har studerat säkerhetsituationer för utryckningsförare i Finland, Norge och Sverige.