Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Trygg och säker vård och omsorg

Om projektet

För att förbättra och för nya vår befintliga samverkan genomförs nu projektet Trygg och säker vård och omsorg med målet att invånare i Jönköpings län ska kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den". 

Projektet är beslutat i och lägesrapporterar till ledningssystemet för samverkan via Ledningsgruppen för samverkan Region och kommuner (Reko) och strategigrupperna för psykiatri/missbruk, barn och unga, äldre samt E-hälsorådet. Projektet har också kopplingar till Region Jönköpings läns omfattande förändringsarbete Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

När länsinvånarna har behov av vård och omsorg från flera verksamheter för att öka eller bibehålla sin hälsa är det viktigt att vi som ska erbjuda stöd har säkra och välfungerande rutiner för samverkan. Trygg och säker vård och omsorg organiseras i fyra delprojekt där länets 13 kommuner och Region Jönköpings län samverkar för att förbättra sammanhållen vård och omsorg:

Arbetet samordnas av en övergripande projektgrupp, se nedan.

Översikt

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning för "Trygg och säker vård och omsorg" RJL 2016/784

Projektdirektiv för ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”

Mål

Länets invånare ska kunna säga: "Jag ska få den vård jag behöver, när jag behöver det och där jag behöver det".

Effektmål

Individen ska känna trygghet och tillit, vara delaktig och självständig i sin vård och omsorg oavsett var den utförs, även vid vårdens övergångar. Grunden för detta är en effektiv och patientsäker samverkan mellan huvudmännen.

Information ska finnas tillgänglig när den behövs. Arbetssätt och IT-stöd är välfungerande och ska underlätta det dagliga arbetet.

Den enskilde ska erbjudas en god, säker och jämlik vård i hela länet.

Resultat

Värdekompass - Trygg och säker vård och omsorg

Projektgrupp

  • Ulrika Stefansson, övergripande projektledare Trygg och säker vård och omsorg
  • Marita Sandqvist, projektledare Vårdsamordning
  • Ulrika Stefansson, projektledare Mobila team
  • Carina Hellström, projektledare Digitala lösningar
  • Ulrika Stefansson, sammankallande Stödstrukturer
  • Marianne Lillieberg, funktionschef hälso- och sjukvård Jönköpings kommun
  • Lotta Damberg, socialchef Vaggeryds kommun
  • Anette Claesson, MAS Värnamo kommun

Arbetsmaterial

Kommunikationsplanering

Kontakt

Projektledare
Ulrika Stefansson

Cosmic Link och Messenger

Samordnad vårdplanering i Link

Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2017-07-19
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård