Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

 

Genomförda aktiviteter under Jönköpings pridevecka 2017

 

Varför är det så viktigt att arbeta med hbtq-frågor inom hälso- och sjukvård?

Vårt samhälle präglas av heteronormen, alltså föreställningen om att det mest självklara är att kvinnor blir kära i män och män blir kära i kvinnor. Det innebär att andra sexuella läggningar kan betraktas som ”avvikande”. Det gäller även personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer med det förväntade. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta står i hälso- och sjukvårdslagen och är en utgångspunkt för alla som jobbar inom vården. Men det finns en risk att heteronormen förblindar oss och gör så att vi diskriminerar våra patienter mer eller mindre omedvetet.

Många hbtq-personer känner oro för hur de ska bli bemötta inom vården om de är öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Detta kan göra att en del väljer bort att söka vård, eller skjuter upp viktiga undersökningar. Diskriminering, och risk för diskriminering, har negativ inverkan på människors hälsa, särskilt den psykiska hälsan. Det kan vara påfrestande att hela tiden förhålla sig till heteronormen. Hbtq-personer måste i varje situation som uppstår avgöra om hen kan och/eller vill ”komma ut” samt vilka konsekvenser det kan få.

Det är Region Jönköpings län ansvar att skapa en öppenhet, så att alla patienter, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck känner sig välkomna och trygga. Det är också organisationens ansvar som arbetsgivare att arbeta mot diskriminering på arbetsplatserna. Homofoba skämt och trakasserier accepteras inte. Alla medarbetare har ett ansvar för att skapa ett öppet arbetsklimat där ingen känner sig utsatt eller utanför.

Vad kan medarbetare göra?

 • Utgå inte ifrån att dina patienter är heterosexuella: Ställ öppna neutrala frågor när det är relevant att få information om privatliv och närstående.
 • Respektera varje persons egen upplevelse av könsidentitet/könsuttryck.
 • Vårda språket på arbetsplatsen: Markera att homofoba skämt eller gliringar inte är acceptabla.

Vad kan du som patient göra?

 • Säg till om du upplever dig kränkt eller diskriminerad i mötet med vården.
 • Du kan också vända dig till patientens direktkanal eller patientnämnden.

Regler och rättigheter i vården/om du inte är nöjd.

 

Målområden

Region Jönköpings läns hbtq-arbete har tre målområden:

 • ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården
 • förebygga och minska ohälsa bland hbtq-personer
 • alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

 

HBTQ-diplomering för 5 800 kronor

Verksamheter inom Region Jönköpings län och våra samarbetspartners inom kommuner och privata verksamheter i Jönköpings län med inriktning hälso- och sjukvård, vård och omsorg, elevhälsa och studenthälsa,
kan nu diplomeras till lägre kostnad – 5 800 kronor exklusive moms per grupp om 12–20 personer. Det går bra att flera små enheter går samman och bildar en grupp, dock ökar kostnaden med 800 kronor/enhet för att täcka materialkostnaden.

Den lägre kostnaden beror på subvention från sektionen för folkhälsa, inom folkhälsa och sjukvård. Ordinarie kostnad är 23 900 kronor.

Hbtq-diplomeringen påminner om RFSL:s hbt-certifiering, men tar kortare tid och är mer inriktad mot vården. Konceptet är utvecklat av Västra Götalandsregionen. 
Region Jönköpings län erbjuder hbtq-diplomering via kunskapscentrumet Adlon.
Tid: Två halvdagar + hemuppgift och uppföljningssamtal.

För överenskommelse om tid för diplomeringsutbildningen eller andra frågor kontakta:

Här hittar du inbjudan till diplomeringen

 

Här hittar du alla diplomerade verksamheter i vårt län

http://www.adlongruppen.se/diplomerade-verksamheter

 

Informationsmaterial

Ladda ned och skriv ut informationsmaterial om regionens hbtq-arbete.

Regionens arbetsgrupp för hbtq-frågor

Gruppen samordnar olika insatser och aktiviteter för att öka hbtq-kunskap och -kompetens inom organisationen. Vi välkomnar fler personer som vill arbeta med dessa frågor! Hör gärna av dig till någon av oss om du är intresserad av att vara med i arbetsgruppen och/eller bidra med dina erfarenheter.

 • Håkan Carlsson                070-6101720           projektanställd folkhälsa och sjukvård (medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö)
 • Anette Magnusson ungdomsmottagningen Jönköping
 • Malin Skreding Hallgren  Qulturum/etikrådet
 • Oscar Morales         hjälpmedelscentralen
 • Charlotte Jerkelund folkhälsa och sjukvård, regionledningskontoret (föräldraledig)
 • Veronica Johansson folkhälsa och sjukvård, regionledningskontoret
 • Anna Holm              kommunikationsavdelningen, regionledningskontoret
 • Pernilla Lindmark Gyllensvaan HR, regionledningskontoret

 

Uppdaterad: 2018-03-15
Håkan Karlsson, Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinsk vård