Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Konferens 

 

Inspirationsdagen 11 oktober

 

Senior alert vill tacka alla medverkande och SKL

för en lyckad Inspirationsdag i Stockholm!

 

Dokumentationen och bildspel från Inspirationsdagen hittar du i länkarna nedan.

Eva Estling - Patientens övergångar

Maj Rom - Att leda och inspirera 

Ann Johansson - Säker vård och omsorg

Anna Trinks och Kicki Malmsten -Att leda och inspirera via sina resultat

Annika Nordin - Ny forskning baserat på Senior alert

Åsa Larsson Ranada - Om COPM

Josephine Garpsäter - Om implementering av Senior alert i SUndbybergs Stad

 

 


 

 

I fokus - presentation av föreläsare

Här kommer vi fram till Inspirationsdagen göra en kort presentation av de föreläsare som deltar under Inspirationsdagen.

 

Seminarium om COPM - Åsa Larsson Ranada

Åsa är medicinsk doktorand inom äldre och åldrande, leg arbetsterapeut och universitetslektor vid avdelningen för arbetsterapi vid Linköpings universitet. Åsa är medlem i Sveriges Arbetsterapeuters expertpanel och representerar Sveriges Arbetsterapeuter i Senior Alerts styrgrupp.

 

 

1. Kan du ge oss en liten inblick i vad ditt seminarium kommer att handla om?                                          Jag kommer att beskriva COPM – Canadian Occupational Performance Measure  som är ett personcentrerat bedömningsinstrument som används för att identifiera problemområden, få ett mått på klientens prioriteringar av aktiviteter, värdera/skatta utförandet och tillfredställelsen, skapa en grund för målsättning och mäta förändringar. Genom COPM, som är ett så kallat patientrapporterat utfallsmått (PROM), kan förändringar i en persons uppfattning om sin förmåga vid utförande av olika vardagsaktiviteter upptäckas.

2. Vad är viktigt för dig i patientsäkerhetsarbete? Hur kan vi tänka helhet tillsammans?                             Jag tänker att det är viktigt att utgå från personen och dennes behov. Det är viktigt att vi dokumenterar de mål och de insatser som vi arbetar med för att kunna följa upp vårt arbete. Utgår vi från gemensamma mål och följer upp våra insatser så blir det en helhet där allas insatser bidrar till det gemensamma målet.

3. Vad tror du att Inspirationsdagen 11 oktober kan bidra med?                                                       Ökad förståelse för vikten av att vi arbetar personcentrerat och vad det bidrar med i olika verksamheter.

 


 

Seminarium om Senior alert-certifiering i

Sundbybergs Stad - Josefin Garpsäter

Josefin Garpsäter arbetar som nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs Stad. Josefin blev utsedd till årets dietist 2015 bland annat för sitt engagemang för att höja kompetensnivån kring  nutrition inom äldreomsorgen.

 

 

1. Kan du ge oss en liten inblick i vad ditt seminarium kommer att handla om?                                        I Sundbybergs Stad såg vi att våra medarbetare hade relativt bra kunskaper inom områdena fall, trycksår, nutrition och munhälsa, men att det fanns brister i hur dessa områden påverkar varandra. Vi gjorde en satsning för att kompetensutveckla personalen i att se sambandet mellan de olika delarna, något som vi kallar Senior Alert-certifiering. I mitt seminarium får ni höra om vårt upplägg och vad som har skett.

2. Vad är viktigt för dig i patientsäkerhetsarbete? Hur kan vi tänka helhet tillsammans?                             Det är viktigt att vi tänker på att det är patientens säkerhet som vi ska värna om, inte att läget är under kontroll så länge jag har gjort det som jag är ålagd att göra. Vi måste se helheten och även jag som dietist måste säga till om jag misstänker att det finns risker för fall eller att matintaget är så dåligt att man skulle kunna misstänka problem med munhälsan.

3. Vad tror du att Inspirationsdagen 11 oktober kan bidra med?                                                               Jag tror att inspirationsdagen kommer att bidra med en ordentlig energipåfyllning och kraft till att fortsätta arbetet på hemmaplan oavsett var man befinner sig i dagsläget.

 

 


Seminarium Att leda och inspirera via sina resultat - Anna Trinks och Kicki Malmsten

Anna Trinks, registerhållare Senior alert och Kicki Malmsten, utvecklingsledare Senior alert, håller ett seminarium om mätningar, hur man kan använda sina resultat och hur man kan hitta uppgifterna i Senior alert.

 

Seminarium Ny forskning baserat på Senior alert - Annika Nordin  

Annika Nordin har länge arbetat som utvecklingsledare i Region Jönköping och den 6 oktober försvarar hon sin avhandling som handlar om kontinuerligt förbättringsarbete inom vård och omsorg. Sedan ett år tillbaka undervisar hon om förbättringskunskap på mastersprogrammet på Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare, Jönköping University.

1. Kan du ge oss en liten inblick i vad ditt seminarium kommer att handla om?                          Seminariet kommer att handla om tre kvalitativa studier med koppling till Senior alert. Studierna tar ett medarbetarperspektiv och undersöker medarbetares förståelse och förhållningssätt till det förebyggande arbetet, och hur det förändras över tid.

2. Vad är viktigt för dig i patientsäkerhetsarbete? Hur kan vi tänka helhet tillsammans?                              Jag tänker att säkerhetsarbete behöver baseras på förståelse om hur verksamheten fungerar i praktiken. Data blir då viktigt, men också hur patienter och medarbetare interagerar.

3. Vad tror du att Inspirationsdagen 11 oktober kan bidra med?                                                                Perspektiv - både på det egna och andras arbete.

 

 


 

Konferenser Senior alert medverkar på

Trygg och säker utskrivning - Esthers släktträff 5 septemer 2017 (nytt fönster)

Nationella kvalitetsregisterkonferensen 9 november 2017 (nytt fönster)


 

Dokumentation

Dokumentation från tidigare inspirationsdagar

Uppdaterad: 2017-10-13
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion