Region Jnkpings ln Lärande nätverk
Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Hur fungerar Lärande nätverk i hälsa och välfärd?

1. Värdet i hälso- och sjukvården skapas i så kallade mikrosystem. I det kliniska mikrosystemet ingår patient, närstående, hälso- och sjukvårdspersonal och den information som används (it-system, register, journalen etc)(1). För att förbättra insatserna för dem man är till för arbetar profession och ledning med ständiga förbättringar.

Ikon Team/Samspel2. För att strukturera förbättringsarbetet organiseras förbättringsteam. Ett förbättringsteam består av patienter/närstående, hälso- och sjukvårdspersonal och förbättringscoach från den egna verksamheten. Förbättringsteamet driver arbetet med ständiga förbättringar utifrån patienternas erfarenheter och upplevelser, kvalitetsregisterdata och vetenskaplig evidens.

 

Ikon Nätverk3. Förbättringsteam från mikrosystem med samma inriktning bildar tillsammans ett förbättringsnätverk.I nätverket lär förbättringsteamen av varandras resultat under månatliga webbinarier tillsammans med forskare och utvecklingsledare från Registercentrum SydOst (RCSO).

Kvalitetsregisterhållare och vid behov plattformsleverantör deltar för att vidareutveckla kvalitetsregistrets användbarhet i kliniska förbättringsarbeten.

 

Ikon Förbättringscoaacher4. En gång per år träffas olika Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk för ömsesidigt lärande tillsammans med patienter/närstående, forskare och kvalitetsregisterutvecklare. Under dessa tillfällen erbjuds fortbildning inom relevanta områden, exempelvis designmetodik, förbättringsmetodik och statistisk processtyrning.

Forum för samlärande skapas för olika specifika grupper, såsom patientföreträdare och för kvalitetregisterhållare.

En översiktsbild över hur lärande nätverk fungerar.

Hänvisning

1. Nelson EC, Batalden PB, Godfrey MM. Quality by design: a clinical microsystems approach. Wiley; 2011.
 

Tillbaka till startsidan

 

I samarbete med/In partnership with Learning Networks at CCHMC

Logotyp Learning Network

 

Uppdaterad: 2017-06-21
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion