Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Etik i vården

Etikarbete i allmän mening utövas och pågår, medvetet eller omedvetet, i varje mänskligt möte. Varje möte ger också uttryck för värderingar och olika människosyn. Det har ett stort värde att på en arbetsplats tillsammans reflektera över hur man arbetar, vad olika beslut och handlingar grundar sig på och vilka konsekvenserna blir av dem.

I Region Jönköpings län finns sedan 1996 ett centralt etikråd med uppdrag att initiera, stödja och stimulera etikarbetet. Rådets insatser riktas mot personal inom hälso- och sjukvård och tandvård samt förtroendevalda. På enhets/kliniknivå är etikarbete ett arbetsledaransvar där etikombud kan utgöra en värdefull resurs.

Etikrådet är tvärprofessionellt och representerar olika verksamheter och geografiska områden inom Region Jönköpings län. Sjukhukyrkan är också representerad. Rådet sammanträder ca tio gånger per år och har en budget på 185 000 kronor. Etikrådet rapporterar till regiondirektören en gång om året. Omvärldsbevakning sker bland annat genom deltagande i nationella konferenser och via ett nationellt etiknätverk.

Etikrådets uppdrag är att:

 • höja medvetenhet och kompetens om etikens olika aspekter hos anställda och förtroendevalda
 • verka för att regionens personal ständigt möter vårdsökande och befolkning med respekt för den enskildes behov och personliga integritet
 • främja samtal och reflektion om etiska frågeställningar i planering, beslut och daglig verksamhet
 • medvetandegöra etiska problem knutna till resursanvändning och prioritering.

Etikrådet är rådgivande och tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt, patientärenden och/eller frågor som har arbetsrättslig anknytning. Seminarier, föreläsningar och nätverksträffar för etikombuden arrangeras kontinuerligt. I varje nummer av personaltidningen Pulsen finns en etikspalt som utgör ett forum för debatt och information i etikfrågor.

Etikrådet har samlat material i form av böcker, trycksaker och film som handlar om etik och bemötande i en ”verktygslåda” som kan n kan lånas på sjukhusbiblioteken eller köpas till arbetsplatsen. Delar av materialet finns även på intranätet.

Etisk värdegrund

Etikrådet .......står bakom Region Jönköpings läns 13 grundläggande värderingar. bla bla 
 
Rådet tog 2008 på uppdrag av landstingsfullmäktige fram en etisk värdegrund för dåvarande Landstinget i Jönköpings län. Dokumentet sammanfattar viktiga lagar och etiska principer som sammantaget bidrar till den etiska värdegrunden.
I den etiska verktygslådan återfinns även publikationer i form av andra landstings värdegrundsdokument.
 

Etikombud

På enhets/kliniknivå bedrivs etikarbete av etikombud i samarbete med respektive enhets/verksamhetschef. Målet är att det ska finnas etikombud inom alla vårdenheter i Region Jönköpings län.

Målet är att etikombuden ska utgöra en resurs som kan fördjupa den etiska diskussionen i det patientnära arbetet och fånga upp etiska problem och frågeställningar inom olika verksamheter. Ombuden bildar dessutom ett nätverk för personer med intresse för etiska frågor.

Att vara etikombud är ett frivilligt åtagande. Det är första linjens chef som utser ett eller flera ombud inom kliniken. Etikombuden erhåller en introduktionsutbildning vars syfte är att ge kunskap i etikens grundbegrepp och teorier och träning i etisk analys och argumentation. Totalt har mer än 400 etikombud utbildats sedan starten 2000.

Riktlinjer

Etikrådet fungerar som remissinstans och samtalspartner i frågor som rör etik och prioriteringar. Inkommande ärenden och synpunkter mynnar i vissa fall ut i skriftliga riktlinjer som sprids och marknadsförs vid olika samlingar. Dessa är i första hand tillgängliga internt för regionens medarebetare, men återfinns i några fall även på http://plus.rjl.se
 

Etikrådets ledamöter

 • ,
 • , kurator/psykoterapeut, psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus
 • , direktör, Vårdcentralerna Bra liv
 • , sjukhuspräst, länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • , verksamhetschef, barn- och ungdomsenheten, Värnamo sjukhus
 • , övertandläkare, kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
 • , utvecklingsledare, Qulturum
 • ,
 • , sjuksköterska med specialfunktion, kirurgmottagningen Höglandssjukhuset
 • , överläkare, kvinnokliniken länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

 

 

Kontakt

Eivor Blomqvist, sekreterare i etikrådet
Sektionschef inom Folkhälsa och sjukvård
Telefon: 036-32 42 09, 0706-82 42 09
E-post:

Margaretha Stenmarker, ordförande i etikrådet
Överläkare, bitr verksamhetschef Futurum
Telefon: 036-32 12 82, 070-277 67 85
E-post:

Uppdaterad: 2017-05-16
Eivor Blomqvist, Folkhälsa och sjukvård