Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Aktuella projekt inom fästingforskning

STING-studien

Projektet är en stor studie som koordineras från Linköpings universitet och involverar ett 60-tal vårdcentraler i Sverige och på Åland. I Jönköpings län är det Bra Livs vårdcentraler i Gränna, Bankeryd, Habo och Mullsjö som deltar. Fästingbitna personer tillhörande dessa vårdcentraler ombeds att lämna in fästingen samt blodprov till vårdcentralen. Projektet startade 2007 och målet är att samla in 10 000 fästingar. Studiens övergripande syfte är att ge ökad kunskap om förekomst, spridningsmönster och sjukdomsframkallande förmåga hos de viktigaste fästingburna smittämnena, och därigenom skapa förutsättningar för såväl förbättrad diagnostik och behandling som underlag för förebyggande åtgärder. Förutom att Jönköpings län bidrar till insamlingen av fästingar och blodprov utförs också en del av studiens analyser vid mikrobiologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov.

ScandTick

Detta projekt är ett skandinaviskt samarbete mellan forskare inom STING-studien och fästingforskare i Norge och Danmark. De huvudsakliga målen är att göra en skandinavisk kartläggning av fästingburna smittämnens förekomst, spridningsmönster och sjukdomsframkallande förmåga samt att sprida erhållna kunskaper vidare till allmänhet och sjukvård. Diagnostiska metoder utvärderas på ett standardiserat sätt. Projektet har nyligen tilldelats ett betydande EU-anslag, och mikrobiologilaboratoriet i Jönköpings län har en central roll i detta samarbete.

Immunförsvaret vid borrelios

I jakten på biomarkörer som kan förutsäga sjukdomsförlopp, och för att försöka förstå bakomliggande sjukdomsmekanismer, studerar vi olika aspekter av det mänskliga immunförsvaret vid en borreliainfektion. Främst analyserar vi cytokiner (immunförsvarets signalsubstanser) associerade med olika typer av T-hjälparceller, samt komplementsystemets roll i försvaret mot Borrelia-bakterier. Vi samarbetar med Linköpings universitet, Linnéuniversitetet respektive Länssjukhuset i Kalmar, Uppsala universitet samt Mariehamns sjukhus på Åland, och vi analyserar framför allt blodprover och spinalvätskeprover från personer med neuroborrelios. 

Flått i Nord

Mikrobiologilaboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov samarbetar med fästingforskare i Nordnorge som kartlägger förekomsten av främst Borrelia och Anaplasma i fästingar som insamlats från djur och i naturen. Syftet är att genom analys av fästingar insamlade under en längre tid monitorera eventuella förändringar i den nordligaste gränsen för fästingarnas utbredning. Denna kan sannolikt påverkas av till exempel klimatförändringar. Inom ramen för projektet har laboratoriet utvecklat en ny metod för att detektera Borrelia i fästingar. Metoden baseras på så kallad polymerase chain reaction (PCR) som påvisar bakteriens DNA.

Anaplasma-antikroppar hos norska blodgivare

Tillsammans med norska forskare studeras förekomsten av Anaplasma-antikroppar hos blodgivare från Sogn och Fjordane fylke på norska Vestlandet. De fästingburna infektionerna - främst borrelios, TBE och anaplasmos - uppvisar tendens att öka i Norge, varför man vill inventera förekomsten av dessa.  Framförallt förekomsten av anaplasmos hos människor på Vestlandet är okänd, och eftersom mikrobiologilaboratoriet i Jönköping har metodik uppsatt för detektion av Anaplasma-antikroppar skickas blodprover till vårt laboratorium för analys.

Uppdaterad: 2017-11-01
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik