Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Projekt regionalt traumacentrum

Regionsjukvårdsledningen har uppdragit till en projektgrupp att föreslå en ny funktion för samordning av traumavård inom sydöstra sjukvårdsregionen. Funktionen ska samordna och skapa förutsättningar för traumavården genom hela vårdkedjan. Införandet ska ske successivt med målet att implementera och tydliggöra den nya funktionen samt respektive sjukhus uppdrag inom två år.

Avgränsningar:

  • Projektet kommer inte att arbeta med införande av luftburen ambulansorganisation
  • Projektet är övergripande och kommer inte att leda något internt arbete på sjukvårdsregionens nio sjukhus mer än via respektive traumagrupp
  • Respektive sjukhus ansvarar för följsamhet av projektet
  • Berörda kliniker ansvarar för respektive verksamhets effektmål

Bakgrund

Socialstyrelsens utredning Traumavård vid allvarlig händelse (Socialstyrelsen Art.nr 2015-11-5) visar att allvarliga händelser kan medföra problem i samarbetet mellan landstingen beroende på att organisation, dokumentation och arbetssätt skiljer sig åt och är bristfälliga.

Socialstyrelsen föreslår stärkt ledning, styrning och kompetensförsörjning i de enskilda landstingen med gemensamma kvalitetshöjande organisationsförändringar bland annat genom införande av traumanätverk bestående av ett tydligt traumacentrum på regional nivå som nav.

Utredningen lyfter även fram behovet av luftburen ambulanssjukvård, framförallt ambulanshelikopter, för att förkorta tiden till definitiv vård för traumapatienter.

Efter genomförd förstudie av traumaprocessen i sydöstra sjukvårdsregionen (Dnr SVN-2017-4) samt fördjupad förstudie 2017 (Dnr SVN 2017-12) föreslås inrättande av ett traumacentrum för hela sydöstra sjukvårdsregionen.

Universitetssjukhuset i Linköping blir fysisk plats för den multidisciplinära traumavården som ska vara fristående från kliniktillhörighet.

Rapporter

Projektgruppens arbetsmaterial

Projektgruppens arbetsmaterial (begränsad behörighet)

Projektorganisation

Styrgrupp

Regionsjukvårdsledningen (RSL)
Beställarens representant/kontaktperson
Stefan Franzén

Projektledare

Annika Bergström

Kris och katastrofmedicinsk beredskap
Region Östergötland

Medicinskt ansvarig

Knut Taxbro

Projektgrupp

Anita Mohall

Jan Johansson

Peter Andersson

Seminarium om regionalt traumacentrum

För medlemmar i traumagrupp/råd, beslutsfattare och andra nyckelpersoner för traumapatienter.
Fredag 13 april 2018
Klockan 09:00-16:00
Katastrofmedicinskt centrum, Linköping

Inbjudan

Uppdaterad: 2018-01-09
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård