Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-02-15 10.35

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende

Läkemedelskommittén fastställde 2017-02-07 en länsgemensam förteckning över ordinationer av läkemedel enligt generella direktiv. I samband med detta har också innehållet i kommunernas akutförråd för läkemedel setts över och fastställts av Läkemedelskommittén.

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv ska enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschef, eller om verksamhetschefen inte är läkare, av läkare som verksamhetschef utser. I kommunal hälso-och sjukvård motsvarar verksamhetschef medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Med stöd av överenskommelsen mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner om läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård beslutade läkemedelskommittén 2017-02-07 att överläkare på Regionledningskontoret, Region Jönköpings län kan ansvara för ordination enligt generella direktiv till patienter inskrivna i hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende i Jönköpings kommun. De generella direktiven ska undertecknas av MAS i respektive kommun.

Läkemedelskommittén fastställde 2017-02-07 en länsgemensam förteckning över ordinationer av läkemedel enligt generella direktiv. Läkemedelskommittén lägger stor vikt på betydelsen av att de generella direktiven tillämpas i hela länet eftersom både patienter och personal rör sig inom hälso- och sjukvården.

Tillstånd där läkemedel kan ordineras enligt generella direktiv bygger på rekommendationer från FAKTA – allmänt kliniskt kunskapsstöd. Förankringsarbete har gjorts med Läkemedelskommitténs två primärvårdsläkare, läkare på Primärvårdsenheten, Regionledningskontoret samt chefsläkare i primärvården Bra Liv.

Kommunerna i Jönköpings län ansvarar för att kompetens finns hos personalen som ska utföra de uppgifter som beskrivs i generella direktiven och att de följs av personalen.

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv i kommunal hemsjukvård ska användas restriktivt och endast tillämpas på vuxna vårdtagare (> 18 år) efter att bedömning gjorts av sjuksköterska. Överrapportering av givna läkemedel ska ske enligt överenskommelse mellan kommun och vårdcentral.

I samband med detta har också innehållet i kommunernas akutförråd för läkemedel setts över och fastställts av Läkemedelskommittén.

Mera information

Läkemedel i akutförråd inom kommunal hälso- och sjukvård i Jönköpings län.

 

Uppdaterad: 2017-02-15
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion