Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se
2017-11-20 9.43

På väg mot regionala programområden

Sydöstra sjukvårsregionens mångåriga samverkan i regionala medicinska programgrupper utvecklas nu i takt med landstingens nya system för nationell samverkan för kunskapsstyrning.

Ett uppdaterat uppdrag till befintliga och nya grupper fokuserar på uppföljning, behovsanalys och att åtgärda skillnader, men också att säkra bästa möjliga kunskap i patientmötet, processutveckling, nivåstrukturering och upphandling.

Regionsjukvårdsledningens projektgrupp för sedan i somras dialog med landstingens representanter inom olika områden. Vad innebär den nya indelningen i sjukdomsgrupper och vad är viktigast de närmaste åren för att säkerställa kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård i hela sjukvårdsregionen?

Nationellt uppdrag

De regionala medicinska programgrupperna utvecklas successivt till regionala programområden med ansvar att representera sjukvårdsregionen på nationell nivå och bidra i gemensam behovsanalys och omvärldsbevakning.

– Gruppernas nationella uppdrag innebär även att ta emot, anpassa och omsätta nationella kunskaps- och beslutstöd för användning i patientmötet på hemmaplan, berättar Karl Landergren i projektgruppen. Vi har hittills representanter till de nationella programområdena för psykisk hälsa, nervsystemets sjukdomar, cancersjukdomar och kvinnosjukdomar och förlossning samt nationella samverkansgruppen Uppföljning och analys.

Löften till patienterna

Regionsjukvårdsledningens kompletterar det befintliga uppdraget till grupperna med ansvaret att konkretisera sjukvårdsregionens patientlöften som fastställs i Samverkansnämnden 1 december. Löftena ska brytas ned i uppföljningsbara mål för respektive sjukdomsgrupp.

De regionala programområdena arbetar på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen. De har i grunden frihet att bemanna, utforma arbetssätt och aktiviteter för att kunna fullgöra sina uppdrag och säkerställa multiprofessionell förankring och tillräckligt processtöd. Det står dem även fritt att organisera undergrupper för delområden och arbetsgrupper för särskilda uppdrag. Programområdena ska arbeta processinriktat och utgå från vad som är bäst för invånarna.

Utgångspunkten för arbetet i programområden och samverkan kring kunskapsstyrning är att bästa möjliga kunskap ska vara tillgänglig i varje möte mellan patient och vårdpersonal. Det sammanhållna systemet för kunskapsstyrning ska stödja ett kontinuerligt och gemensamt lärande där landsting och sjukvårdsregioner gör varandra framgångsrika.

Läs mer om utvecklingen av systemet för kunskapsstyrning på sjukvårdsregionens webbplats:
Nationell och sjukvårdsregional samverkan för kunskapsstyrning

Uppdaterad: 2017-11-20
Conny Thålin, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion