Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-03-30 13.54

Hur går det för ensamkommande ungdomar i Jönköpings län?

Kommunerna i länet har tillsammans utvecklat en modell för uppföljning på boenden för ensamkommande barn och ungdomar.

Kommunerna i länet arbetar gemensamt med uppföljning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Foto: Lisa Andersson.
Kommunerna i länet arbetar gemensamt med uppföljning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Foto: Lisa Andersson.

Under 2015 kom många fler ensamkommande asylsökande barn till Sverige än året innan, antalet ökade från ca 7 000 till drygt 35 000. Samtidigt ökade deras andel av det totala antalet asylsökande, från en tiondel till en femtedel. Till kommunerna i Jönköpings län anvisades drygt 1 300 ensamkommande barn.

En gemensam modell för uppföljning

Tillsammans med kommunerna har FoUrum utvecklat en modell för uppföljning på länets boenden. Materialet baseras på genomförda enkäter som sammanställs och analyseras av FoUrum två gånger om året.

Varje år publicerar vi en länsrapport som avser mottagandet under föregående år. Resultatet återkopplas till verksamheterna i form av rapport och analysseminarier med boendeföreståndare.

Kommunerna får redskap för att följa upp och utvärdera den egna verksamheten, utifrån ett antal gemensamt framtagna indikatorer. Modellen bygger på fem olika enkäter där en av dem riktar sig till föreståndaren på HVB-hemmen, medan de andra fyra enkäterna besvaras av ungdomarna själva.

Enkäterna ska besvaras regelbundet av alla boenden, så har dessvärre inte varit fallet under 2015. En bidragande orsak till detta har säkert varit det stora mottagandet av ensamkommande, då arbetsbelastningen varit hög och flera nyanställningar har gjorts. Materialet från enkäterna är inte tillräckligt omfattande för att vara underlag i en rapport. Trots det redovisas en tabell som visar ungdomarnas skattning av verksamheten.

Personalens kompetens och ungdomarnas upplevelse

Indikatorer som mäts är personalens kompetens, utbildning och omsättning. Vi mäter också hur länge ungdomarna stannar i HVB-boende innan de integreras i samhället i form av eget boende.

I uppföljningsenkäten mäter vi ungdomarnas sysselsättning, språkkunskaper, utbildning och sociala kontaktnät. Vi frågar också efter hur nöjda ungdomarna är med boendet, hur trygga de känner sig, tillgången till fysisk träning och huruvida de får det stöd de behöver i form av skolhjälp, körkort och att träna på eget hushållsarbete.

– Långsiktigheten är avgörande för att se nyttan med enkäterna, menar ansvarig FoU-ledare Ragnhild Sjöström. När vi kan mäta förändringar över tid, hur det går för ungdomarna på sikt – då kommer svarsfrekvensen också att öka.

Uppdaterad: 2016-06-07
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Primärkommunal utveckling PKU