Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-04-06 10.49

Letterbox Club hjälper barn i utsatta livssituationer

Jönköpings län har under ett år prövat metoden Letterbox Club - en metod för att stimulera och utveckla barns läs- och matematikförmåga.

Forskarna bakom Letterbox Club: Hilma Forsman, Bo Vinnerljung, Inger Ridderlind, Sofia Lager Millton, Rose Griffiths, Paul Andrews och Kerstin Larsson. Foto: Johan W Avby.
Forskarna bakom Letterbox Club: Hilma Forsman, Bo Vinnerljung, Inger Ridderlind, Sofia Lager Millton, Rose Griffiths, Paul Andrews och Kerstin Larsson. Foto: Johan W Avby.

Barn som är placerade i familjehem eller barn som vuxit upp i familjer med långvarig ekonomisk utsatthet lämnar i genomsnitt skolan med mycket lägre betyg än andra barn. Dåliga betyg i årskurs 9 är den starkaste indikatorn i alla barns liv för hur det går senare i livet. Dåliga betyg ökar risken för tonårsföräldraskap, missbruk och suicid. Detta oavsett socioekonomisk bakgrund och övriga riskfaktorer i barnets liv.

Under ett och ett halvt år har Jönköpings län tillsammans med Stockholms universitet drivit ett projekt kring barns inlärning och nu har de första preliminära resultaten presenterats.

Bokpaket skickas hem till barnen

Letterbox Club kommer ursprungligen från England och har visat sig ge signifikanta förbättringar av barns kunskaper. Bok- och matematikpaket skickas en gång i månaden direkt hem till barnen. Paketen bygger helt på barnens lust till läsupplevelser och önskan att själva söka ny kunskap. Totalt har 77 barn ingått i studien; 39 flickor och 38 pojkar från årskurs 1-5. Barnen skulle ha knäckt läskoden och inte ha några konstaterade inlärningssvårigheter.

Paketen med böcker och spel har satts samman med hjälp av bibliotekarer, specialpedagoger och forskare. Flera spel har utvecklats av matematikforskare vid Stockholms universitet just för projektet.

Matematikförmågan har signifikant ökat

Barnens läs- och matematikförmåga mättes före det första bokpaketet och efter det sista.  När det gäller matematiktesten har jämförelser gjorts med barnens alla klasskamrater för att se skillnaderna i utvecklingen under mätperioden.

Matematiktesterna visar tydliga resultat hos alla barn oavsett åldersgrupp. Gapet mellan dessa barn och andra barn tenderar att växa ju äldre barnen blir, men Letterbox Club-barnens gap minskar för varje år. Mellan årskurs 2 och 3 har dessa barn dessutom fått bättre resultat än sina klasskamrater. Lästesterna har gjorts på barnen i studien utan jämförelser med andra barn och där kan vi inte se några statistiskt säkra förändringar.

”Det är roligare att göra läxorna nu”

Barnen själva tycker att det är spännande och roligt, de väntar på sina paket, de har känt sig sedda och är lite ledsna över att projektet är slut. Föräldrarna ser hur barnen har fått lättare för att göra sina läxor, skapat en större gemenskap i familjen och många upplever att barnen har blivit bättre på svenska språket.

En lyckad intervention inför framtida insatser

Forskarna i projektet är överens om att metoden Letterbox Club gör skillnad och det med ganska små medel och insatser. Arbetet fortsätter på så sätt att flera analyser av resultaten först ska göras samtidigt som en dialog med övriga landet och intresserade regioner sker om samarbete och utveckling.

─ Vi ser att föräldrarnas ansvar och engagemang behöver utvecklas och att själva organiseringen av urval, inköp och distribution behöver bli tydligare, menar FoU-ledare Sofia Lager Millton. Det förs också diskussioner huruvida metoden kan användas för andra grupper av barn, till exempel nyanlända.

Uppdaterad: 2016-04-06
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Primärkommunal utveckling PKU