Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-05-18 12.29

Att göra skillnad i människors liv

Handläggare inom ekonomiskt bistånd har en komplex arbetsroll som kräver samarbete med många andra professioner. Tillsammans arbetar vi i länet för att höja statusen på yrket.

Handläggare inom ekonomiskt bistånd från hela länet deltog i en inspirations- och dialogdag i Jönköping den 11 maj. Foto: Lisa Andersson.
Handläggare inom ekonomiskt bistånd från hela länet deltog i en inspirations- och dialogdag i Jönköping den 11 maj. Foto: Lisa Andersson.

Som ett led i att höja statusen bjöds länets alla handläggare in till en inspirationsdag den 11 maj. 130 personer samlades i Jönköping för att dela erfarenheter, lära av varandra och framförallt inspireras.

Ekonomiskt våld i nära relationer

Forskare Rickard Ulmestig berättade om en av sina studier – som handlar om ekonomiskt våld i nära relationer. I intervjuer med 19 utsatta kvinnor framgår vilken betydelse den enskilde handläggaren har haft för många av dessa kvinnor.

En kvinna (eller man) som bryter upp från en destruktiv relation behöver framförallt hjälp med det praktiska: bostad, försörjning, mat och busskort. Det är här handläggaren gör skillnad.

Just egenförsörjning är det centrala för att uppbrott ska vara möjligt. Den som utöver våld i en nära relation använder ofta ekonomin som en strategi för att kontrollera och förtrycka sin partner. Det ekonomiska våldet är lika vanligt som psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld. Skillnaden är att det ekonomiska våldet inte upphör vid ett uppbrott, individen kan vara skuldsatt och helt utan inkomst på grund av sin partners beteende.

Budget och riktlinjer begränsar handlingsfriheten

Annika Staaf, forskare och lärare vid Malmö högskola, utgår från gällande lagstiftning och den översyn som ska göras av Socialtjänstlagen. Hon har studerat mönster i hur lagstiftningen tillämpas och kan se hur den blivit mer restriktiv.

Lokala riktlinjer är inte alltid uppdaterade eller följer praxis. En krympande handlingsfrihet och ett mer godtyckligt bemötande blir resultatet.

Annika menar att vi har gått från tillit till kontroll i vårt synsätt och deltagarna instämmer. Vi kan också se hur ansvaret till viss del har förskjutits till ideella organisationer. Annika menar att vi i högre grad måste värna grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter än vad som görs i Sverige idag.

Hämta kraft i den egna upplevelsen

Socialtjänsten är den yttersta garantin mot nöd och det är i de enskilda ärendena vi måste hämta inspiration; de där ärendena som stannar kvar – både de som går bra och de som går mindre bra.

Deltagarna fick också lyssna till en personlig berättelse: Isabell delade med sig av sitt liv med år av missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Ljuset i hennes tunnel var föräldrar och familj, men också de handläggare som såg och hörde vad hon ville, även när hon inte kunde formulera det själv.

Hon är idag en självförsörjande och drogfri mamma, som arbetar för att förbättra missbruksvården i länet. En stark berättelse som kan betyda mycket för en yrkeskår som inte alltid får se att det går bra.

─ Vi kommer fortsätta träffas så här och bjuda in till gemensamma inspirationsdagar med olika teman, säger FoU-ledare Hanna Jinnestrand som arbetar med det regionala utvecklingsarbetet på FoUrum.

Kommunerna har också enats om att tillsammans arrangera en utbildning i metoden MIX, ett verktyg för att identifiera klientens behov och underlag för beslut om mål, resurser och insatser.

Uppdaterad: 2016-05-18
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling