Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-03-15 8.54

Barns rättigheter vid ekonomisk utsatthet

Länets kommuner arbetar tillsammans med FoUrum för att höja statusen för handläggare inom ekonomiskt bistånd.

Tryckta kort om barnrätt och Barnkonventionen. Foto: Lisa Andersson.
Särskilda barnrättskort har tagits fram för att ge handläggare praktiskt stöd i hanteringen av ekonomiskt bistånd.

I år lyfts barnperspektivet som ett viktigt utvecklingsområde i länet. Detta görs för att synliggöra barnet i den annars så vuxenpräglade hanteringen av ekonomiskt bistånd. 

Det var också temat för den inspirationsdag för länets alla handläggare och chefer som hölls i början av mars i Jönköping.

Osynliggörande av barnen

Att växa upp i fattigdom i en välfärdsstat som Sverige där alla förväntas ha det bra är förknippat med skam och skuld, menar forskare Stina Fernqvist från Uppsala universitet - som var en av föreläsarna denna dag. Hon menar att barn ofta är helt osynliga i handläggning och utredning, när villkoren i allra högsta grad påverkar deras liv och deras socialisering.

Barn utvecklar strategier för hur de ska hantera situationer i skolan, på fritiden och hemma. De känner stark oro för och vill skydda sina föräldrar. De har till följd av oro och skuldkänslor stora sömnsvårigheter och känner stark press. Psykisk ohälsa är vanligare hos dessa barn och de skuldbelägger ofta sig själva för att familjen hamnat i ekonomiska bekymmer.

Enligt Fernqvist saknas en medvetenhet i skolan om att dessa barn finns och hur de har det. Barnen gör allt för att dölja sin situation och de lyckas. Vi behöver bli bättre på att involvera barn i strukturer som innefattar dem.

Det ekonomiska biståndet problematiserades och deltagarna fick diskutera hur de på ett bättre sätt kan involvera barnen i kontakten med familjen.

Anpassad information för just barn och unga

Lisa Dahlgren är barnombud på Maskrosbarn, en ideell organisation som stödjer barn med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har missbruksproblematik.

De ungdomar som Maskrosbarn möter, talar om vikten av rak och tydlig information om situationen och sina rättigheter. De känner sig ofta utanför och förstår inte vad som sker runt omkring dem.

Ansvaret för att den enskilde på riktigt ska förstå vad som sker ska inte åläggas den enskilde, i det här fallet barnet, utan på den myndighet som handlägger eller utreder.

– Under alla år var det aldrig någon från en myndighet som frågade hur jag upplevde vår situation, berättar Lisa som själv har erfarenhet som anhörig. Tänk på att du kan vara den enda vuxen som vet hur barnet har det. Det kan betyda allt för ett barn att få bekräftat att ”jag har sett och hört hur du har det”.

Praktiska verktyg i det dagliga arbetet

Deltagarna fick ta del av ett informationsmaterial sprunget ur Barnkonventionen och som kan användas som praktiskt stöd i det dagliga arbetet. Det är särskilt utformat för handläggning och hantering av ekonomiskt bistånd.

Dessutom visades hur så kallade barnkonsekvensanalyser fungerar, för att försäkra att barnets rättigheter beaktas i ett beslut eller i en process. Barnombudsmannen har utvecklat en särskild barnchecklista som finns tillgänglig för alla som vill använda den.

Nyttan med en inspirationsdag

Några röster bland de 150 deltagarna:

Det är svårt att få till den här typen av reflektion i det dagliga arbetet, men nu känner vi att vi har fått konkreta verktyg med oss hem i form av barnrättskort och konsekvensanalys.

Vi ska definitivt föreslå att Barnkonventionen blir en stående punkt på våra APT.

Vi vill bjuda in kommunens barnstrateg och vi har knutit kontakter till andra kommuner.

Det är jätteviktigt att träffas så här för att fylla på kunskap, men också träffa kollegor från andra kommuner eller avdelningar. Vi delar så mycket, men kan också lära av varandra. Vi behöver lyfta varandra.

Flera temadagar planeras i länsarbetsgruppen för försörjningsstöd som leds och samordnas av FoUrum, berättar ansvarig FoU-ledare Karin Fröderberg.

Uppdaterad: 2017-03-15
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling