Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-05-24 12.58

Förebyggande insatser till familjer med alkohol- och drogproblem

Länets kommuner driver tillsammans med FoUrum forskningsprojektet FIFA; hur socialtjänsten kan förbättra sitt stöd till familjer med alkohol- och drogproblem.

En person fäster en post-it-lapp bland andra skrivna lappar.
Vid en workshop tidigare i år träffades personer med egen erfarenhet av missbruk eller som närstående och personal för att ta fram förslag på hur förbättringar kan mätas.

Vi vet att barn som växer upp i familjer med alkohol- och drogproblem själva löper stor risk att hamna i missbruk och beroende.

Det förebyggande arbetet behöver därför bli bättre och ett sätt att arbeta förebyggande är när socialtjänstens olika enheter tillsammans utreder och arbetar med familjens behov.

Att arbeta familjeorienterat

En familjeorienterad behandling innebär att stöd ges till alla i familjen, både föräldrar och barn. Om föräldrarna upplever att de får den hjälp de behöver i sitt föräldraskap, samtidigt som de får behandling för sitt missbruk, kan relationerna tryggas inom familjen.

FIFA-projektet i Jönköpings län

Projektet som går under förkortningen FIFA handlar både om kompetensutveckling och om verksamhetsutveckling. Intervjuer med både brukare och personal om deras erfarenheter ligger till grund för områden som har prioriterats att arbeta vidare med.

Tre områden har identifierats:

  • Ett tryggt umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar
  • Ett tryggt byte av personal
  • Det privata nätverket involveras i stödet kring personer med alkohol- och drogproblem

Målsättningen är att alla barn ska känna sig trygga i kontakten med socialtjänsten och beroendevården. Alla vuxna som utreds eller behandlas för missbruk ska tillfrågas om hur deras barn har det, men också erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Kommunen ska erbjuda familjeorienterad behandling till personer som lever i en familj med alkohol- eller drogproblem.

Workshop med både brukare och personal

Tidigare i år träffades personer med egen erfarenhet av missbruk eller som närstående och personal från tre kommuner för att tillsammans genomföra en workshop under demokratiska former. Arbetsformen handlar om att fördela ordet, att värdera reflektionerna jämlikt, att alla deltar på samma villkor och att diskussionerna leds av en tydlig samtalsledare.

I blandade grupper har deltagarna fått ta fram förslag på hur förbättringar kan mätas och vilka förändringar som kan antas leda till förbättringar. Varje grupp har utgått från var sitt av de tre ovanstående områdena för att komma fram till förslag på förbättringar. Förslagen kommer att nu prövas och följas upp.

Följeforskning

Projektet leds och följs av forskare, bland annat i form av att metod och resultat ligger till grund för en masteruppsats om kvalitetsförbättring och ledarskap. Följeforskningen handlar i huvudsak om att följa huruvida de förändringar som görs faktiskt leder till förbättringar, det ger en teoretisk förståelse för praktiken.

Spridningskonferens

Den 7 december kommer projektets resultat att redovisas vid en större konferens i Gummifabriken i Värnamo. Personal och politiker från socialtjänstens och skolans områden välkomnas. Mer information följer efter sommaren.

Uppdaterad: 2017-05-24
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling