Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-05-24 13.28

Mer egenmakt genom delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen har utvecklats för att underlätta en jämlik dialog mellan brukare och personal. Modellen används idag i elva av länets kommuner.

13 personer uppställda på rad.
Länets vägledare i delaktighetsmodellen träffades på FoUrum i maj för dialog och framtidstankar.

Delaktighetsmodellens grundläggande idé är att stödja och öva brukarnas förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med.

Dialog och samtal

Modellen bygger på dialogsamtal, så kallade delaktighetsslingor, som förs i mindre grupper, brukare för sig och personal för sig, innan alla träffas för ett gemensamt samtal. Alla samtal leds två vägledare som inte är personal till brukarna. Samtalen utgår från ett särskilt tema utvalt av chef, men som kan ändras av brukarna.

Genom samtalen ökar brukarens möjlighet till delaktighet och inflytande över sin vardagssituation. Vägledarna lotsar brukare och personal med dialogens hjälp och uppmuntrar deltagarna att formulera frågor, så kallade stafettfrågor, till de andra.

Erfarenheter från andra län visar också hur personalen upplever samtalen som ”perspektivöppnare”; de lär sig nytt om både sina egna föreställningar och brukarnas värld.

Regional satsning på delaktighetsmodellen

Kommunerna i Jönköpings län satsade gemensamt på en grundutbildning för vägledare och idag är elva kommuner av 13 igång med sina slingor.

Vid en träff för alla vägledare och kursledare som samordnas av FoUrum, reflekterade gruppen över sina erfarenheter och bytte erfarenheter med varandra. Alla uttryckte unisont hur roligt och spännande det är att arbeta med modellen. Utmanande, men roligt.

Maktbalans                                                                         

Genom att skapa jämnare balans i maktrelationen mellan brukare och personal, kan vi se hur brukarnas hälsa påverkas till det bättre. Många vittnar om hur samtalen kan komma djupt in ämnen som oro för dokumentation, oro inför ledigheter och döden. Andra gånger kan det handla om konkreta önskemål såsom brandutbildning och annan mat på tallriken.

En del brukare har visat osäkerhet och oro inför samtalen, någon har även dragit sig ur efter ett tag – men på det stora hela är brukarna överlag mer positiva än personalen. Det är en stor förtroendefråga från den vanliga personalen. Men när oron lagt sig och medvetenheten ökar om delaktighet på ett generellt plan, börjar ibland vägledarnas kunskap användas även i andra sammanhang som handlar om inflytande och självbestämmande. En kompetensutveckling på flera plan, med andra ord.

Ledningens mandat är avgörande

En gemensam nämnare hos alla deltagande kommuner är vikten av förankring och kunskap hos ledningen. Cheferna måste vara involverade för att förstå innebörden och avsätta tid för arbetet.

I de kommuner där arbetet har stannat av handlar det till stor del om chefsbyten, bristande kunskap och brist på förankring internt. De kommuner som lyckats bäst och nu har regelbundna slingor igång sätter ord på framgången med att ”ledningen har satt en tydlig riktning för hur vi ska arbeta med modellen”.

Ett ömsesidigt lärande och utbyte

Konkreta tips från en kommun till annan kan handla om allt från att skriva in mål om antal slingor i sin verksamhetsplan till hur en pärm med underlag inför ett samtal kan utformas. Kontakter knyts och vägledarna får stöd av varandra över kommungränserna.

En annan gemensam fråga är hur delaktighetsmodellen presenteras för alla nya medarbetare och framförallt chefer. Deltagarna konstaterar också att modellen ska användas före ett beslut, inte som en möjlighet när något redan är gjort eller förändrat, för att få en hög grad av delaktighet men också för att få en djupare insikt i hur brukarna ser på frågeställningen eller dilemmat.

FoUrum kommer nu att samordna utbyte av vägledare, så att en kommun med stor efterfrågan på samtal kan köpa vägledartjänsten från sina grannkommuner. På så sätt håller vi alla befintliga vägledare aktiva med uppdrag och vi kan lösa efterfrågan inom vårt eget län.

Sprider sig till fler områden

Det är framförallt inom LSS och socialpsykiatrin i länet som modellen används, men många funderar på möjligheterna att även använda den inom andra områden, såsom äldreomsorg och skola.

Möjligheterna att träffas regionalt, att ställa frågor till varandra om modellen i praktiken, nämns av alla deltagare som viktiga. Vägledarna kommer fortsätta träffas inom ramen för FoUrums verksamhet. Träffarna kommer att innehålla erfarenhetsutbyte och aktuell kunskap från nationell nivå, ibland generellt och ibland utifrån bestämda teman.

Under hösten kommer ett antal konferenser kring medborgarmedverkan hållas i länet. Vägledare från flera kommuner kommer då att delta med seminarier om modellen och förhoppningsvis får ännu fler upp ögonen för delaktighetsmodellen som metod.

Uppdaterad: 2017-05-29
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling