Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-06-13 13.20

Uppföljande brukarrevision av beroendemottagningen

En uppföljande granskning av länets beroendemottagning har gjorts i form av en brukarstyrd brukarrevision på uppdrag av regionen.

Den metod som använts kallas brukarstyrd brukarrevision, en utvärderingsmetod som styrs av brukarperspektivet, det vill säga att de som arbetar med revisionens alla steg har egen erfarenhet av problematiken eller verksamheten.

Uppföljning av tidigare revision

Revisionen är en uppföljning av en tidigare brukarrevision som gjordes 2013. Syftet är att kunna följa upp förslag på förbättringar som framkom i den föregående utvärderingen.

Patienterna som kommer till beroendemottagningen har missbruk eller beroende av läkemedel, narkotika eller alkohol i kombination med psykisk problematik. Revisionen utförs av Länsbrukarrådet i Jönköpings län med stöd av FoUrum. Revisorerna träffade totalt 35 brukare som var inskrivna på beroendemottagningen vid tiden för studien.

Tillgänglighet och samverkan

Möjligheten att påverka valet av sin behandling har ökat sedan förra revisionen. Många av dem som svarar känner att behandlingen leder till en förbättring vad gäller livssituationen och måendet. Kritiska röster menar att villkoren i vården inte är lika. Att det ställs olika krav på brukarna och att det skapar frustration.

Samverkan behöver bli bättre inom beroendevården och inte bara mellan psykiatrin och beroendemottagningen, utan mellan alla delar i processen som kan vara aktuella under den period en individ behöver behandling, eftervård eller uppföljning.

– Vi har uppmärksammat att människor med samsjuklighet löper stor risk att ”hamna mellan stolarna” då de varken passar in i den rena psykiatrin eller i beroendevården, menar Isabell Mortensen, en av länets revisorer. Samverkan mellan psykiatri och beroendevård får inte bli en fråga för de större sjukhusen och städerna.

Substitutionsbehandling, vårdplan och barnperspektiv

Jämfört med tidigare revision har den läkemedelsbaserade behandlingen ökat markant. Hjälp med substitutionsbehandling har fördubblats vid revisionen 2016.

Andelen som har svarat att de har en vårdplan har minskat jämfört med svaren från tidigare revision. Det finns också tecken på att personer inte förstår vad en vårdplan är och därför inte vet huruvida det finns en planering eller inte.

Resultaten visar också på fortsatt behov av anhörigstöd och att förbättra ett familje- och barnperspektiv inom beroendemottagningen.

Uppdaterad: 2017-06-13
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling