Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Fredagen 5 oktober 2018
08.00-16.00

Kungsporten, Kungsängsvägen 25 i Huskvarna, Jönköping
Fredagen 19 oktober 2018
08.00-16.00

Kungsporten, Kungsängsvägen 25 i Huskvarna, Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2018-09-14

Antal lediga platser:
110(200) Fullbokad

Kostnad:
0 kr ex moms

Aktiviteten riktar sig till:
Kursen riktar sig till personal inom förskola, skola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI, kultur och fritid, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter i Jönköpings läns kommuner

Utbildare/instruktör:
Se inbjudan

Kontakt:
Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling
Eva Lindqvist
E-post:

Region Jönköpings län

CHANGE: Kurs i icke-diskriminering

Utbildningen är en del av CHANGE – ett kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration i Jönköpings län. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden genom Svenska ESF-rådet.

OBS! Kursen är uppdelad på två utbildningsdagar och innefattar en hemuppgift som ska göras mellan kurstillfällen.

Innehåll

Kursen ger dig en introduktion till diskrimineringslagstiftningen, diskrimineringsförbudets olika beståndsdelar och det förebyggande arbetet med aktiva åtgärder. Den ger inspiration till praktiska verktyg och arbetsmetoder för förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier.                

Syftet med kursen är att deltagarna ska få ökad förståelse för attityder, föreställningar och undermedvetna preferenser och hur de påverkar mötet med andra människor. Genom att få en bättre förståelse för mänskliga rättigheter och redskap för hur vi ska kunna göra avvägningar när vi möter olika former av rättighetskrockar får du möjlighet att utveckla din förmåga att identifiera diskriminering och får verktyg för att veta hur du ska agera i sådana situationer.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i konkreta case och blandar teori med interaktiva övningar.

Kursen består av två föreläsningstillfällen. Mellan dessa tillfällen genomför varje kursdeltagare en obligatorisk hemuppgift. Detta görs som en del av det ordinarie arbetet och omfattar totalt 10 timmars arbetstid. Uppgiften kan till exempel bestå av att göra en praktisk övning, observation eller reflektion som rör det egna arbetet, eller läsning av en kortare artikel.

De två utbildningstillfällena har följande innehåll;

Dag 1:

Diskrimineringslagstiftningen- ett verktyg för inkludering och för att motverka exkludering.

Under dagen ges en redogörelse för bland annat diskrimineringsskyddets ursprung, diskrimineringslagstiftningen i Sverige – likheter och skillnader i ett internationellt perspektiv, skyddande diskrimineringsgrunder och områden, direkt och indirekt diskriminering och bristande tillgänglighet. Skillnaden på trakasserier och kränkande särbehandling och vad innebär ansvaret att undersöka, analysera, vidta förebyggande och främjande åtgärder i våra förvaltningar?

Omedvetna preferenser

Attityder, föreställningar och undermedvetna preferenser i hög grad vårt dagliga arbete. De påverkar hur vi tolkar och bedömer olika situationer och hur vi agerar. Många gånger hjälper de undermedvetna preferenserna oss men de kan också stjälpa och t.ex. leda till att vi tar beslut på felaktiga grunder. Varför har vi undermedvetna preferenser? Hur påverkar de oss och hur kan vi gå från programmerat beteende till valt beteende, för att minska effekten av våra undermedvetna preferenser?

Dag 2:

Rättighetskrockar och dilemman i kommunal förvaltning –mänskliga rättigheter och verktyg att använda när rättigheter krockar

Dag två ger en bättre förståelse för hur man ska hantera olika rättighetskrockarna i kommunal verksamhet. Juridiskt ansvar för mänskliga rättigheter i kommunal förvaltning utifrån principen om ickediskriminering. Vilka är de mänskliga rättigheterna – hur avgränsar vi? Hur hjälper mänskliga rättigheter vårt arbete för inkludering och integration? Vad gör vi när rättigheter krockar? Vad innebär religionsfrihet och hur hanterar vi när religionsfriheten krockar med andra rättigheter? Detta är frågor som kommer att belysas och diskuteras under dagen.

Utbildare

Hanna Gerdes, folkrättsjurist, pedagog och grundare till Hanna and Goliath Law & Education. Hanna har 15 års erfarenhet av arbete med svensk diskrimineringslagstiftning och har en bakgrund som verksamhetsansvarig för Byrån mot Diskriminering, jurist på Diskrimineringsombudsmannen (dåvarande HO), likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten, sakkunnig på Statsrådsberedningen och utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter.

Gabriella Fägerlind, jämställdhets- och mångfaldskonsult. Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats. Gabriella har bland annat utvecklat appen #hurärdethososs, ett digitalt verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald.

Tid och plats

Tillfälle 1: Fredagen den 5 oktober 2018, kl.08.00-16.00

Tillfälle 2: Fredagen den 19 oktober 2018, kl.08.00-16.00

Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25 i Huskvarna  

Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal inom förskola, skola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI, kultur och fritid, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter i Jönköpings läns kommuner. Kursen utgår från konkreta exempel och aktuella dilemman som dessa verksamheter möter. 

Avgift

Kursen är kostnadsfri. Alla deltagare ska vid varje föreläsningstillfälle ha med sig en ifylld och påskriven deltagarblankett för deltagande i aktiviteter som finansieras via Svenska ESF-rådet. Blankett skickas i förväg till alla deltagare med instruktion om hur denna ska fyllas i.

Vid avsaknad av blankett, avanmälan efter sista anmälningsdag eller ogiltig frånvaro faktureras

2 000 kronor.

Kontrollera att din mejladress är korrekt angiven. Var också noga med att ange både enhet och kommun där du är anställd.

Anmälan

Observera att kursen ges i två delar och att den innehåller en obligatorisk hemuppgift. Anmälan gäller för båda tillfällena.

Du anmäler dig senast den 14 september 2018. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta Britt-Marie Lindquist, på e-post britt-marie.lindquist@rjl.se.