Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Så gör vi inom Region Jönköpings län

I vårt arbete med utveckla akutteam/MIG-team arbetar vi på olika sätt. Här är ett reportage från Länssjukhuset Ryhov:

 

Hur skärper vi synen så att vi hittar de sjukaste patienterna?

 

I Mobila intensivvårdsgruppen ingår personal både från IVA och vårdavdelningen.Hur skärper vi synen så att vi hittar de sjukaste patienterna medan det fortfarande finns tid för att förhindra försämring och/eller död?

Jo, genom att bland annat kontrollera patientens andningsfrekvens och blodtryck och när värdena är för dåliga, kalla på avdelningsläkare och eventuellt även MIG-gruppen.

- MIG  ska vara där inom en timme, men vi kan nästan alltid gå dit direkt, säger Linda Myllymäki och Marco Schuster, narkosläkare på intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov. Vi har ett kollegialt stöd som oftast gör att en läkare och en iva-sköterska alltid kan gå iväg.

- Men MIG-gruppen är inte bara vi från IVA, betonar Linda. Det är alltid fyra personer som aktiveras när MIG aktiveras: från IVA ingår en iva-läkare och en iva-sjuksköterska och från vårdavdelningen ingår den patientansvarige läkaren och en avdelningssköterska! MIG är  alla vi fyra tillsammans! Patienten är allas vår patient!

Startade 2006

Susanne Mellande, iva-sjuksköterska,  var med att starta den mobila intensivvårdsgruppen på Ryhov i maj 2006 tillsammans med läkarna Johan Skogh och Carl Hildebrandt. Intentionen var att…

  • minska sjukhusmortaliteten/dödligheten
  • minska antalet hjärtlarm
  • minska behovet av intensivvård
  • öka kunskapen om sviktande vitala parametrar
  • öka samarbetet mellan IVA och vårdavdelningarna

Idag finns MIG eller motsvarande på de flesta sjukhus och det finns många utländska och svenska studier som visar på de positiva effekter sådana grupper har.

- Idag har det visat sig att vi har lyckats leva upp till intentionerna. Det finns dock fortfarande ett stort dödstal som vi vill få bort , säger Linda Myllymäki.

Statistik visar att de sjukhus som infört MIG har i stort sett halverat sina hjärtstopp. På Länssjukhuset Ryhov har hjärtstoppen minskat med 30 procent sedan 2006, då det var 60 hjärtstopp. År 2007 var det 58 stycken och 2008 var det 42.

Färre hjärtstopp på sjukhuset innebär minskad dödlighet totalt sett.

Agera tidigt

Det handlar om att agera tidigt. För vissa patientgrupper går det att se tecken på det som kan leda till hjärtstopp.

Personalen utbildas i att uppmärksamma dessa tecken, så att försämring hos patienten noteras och leder till åtgärd.

Färre hjärtstopp idag

Hos över 50 procent av de patienter som drabbas av hjärtstopp finns det fysiologiska varningstecken upp till 48 timmar innan hjärtstoppet. Tecken i form av förändrat andningsmönster, förändrad hjärtfrekvens eller medvetandegrad.

- Med behandling hade vi eventuellt kunna undvika det kommande hjärtstoppet.

Genom att skärpa synen, vara mer vaksam på tidiga tecken skulle de flesta av hjärtstoppen på inneliggande patienter kunna undvikas. Ett system som möjliggör att man hittar dessa riskpatienter bygger på att förutse, förebygga, identifiera/uppmärksamma, behandla och kommunicera.

BAS 90-30-90

På Länssjukhuset Ryhov, liksom på sjukhusen i Eksjö och Värnamo, används BAS 90-30-90 som system: Blodtryck under 90 i övertryck, andningsfrekvens över 30 per minut och syresättning under 90 procent, Detta är avvikande! Dessutom ingår puls under 40 eller över 130 och påverkad medvetande eller bara oro över att något är fel.

BAS introducerades av Infektionsöverläkare Jesper Svefors, som lånade hit konceptet från Skövde.

- När personalen ser att något avviker, när patienten är ”BAS-positiv” är det dags att kalla på sin avdelningsläkare och eventuellt aktivera MIG. Patienten avviker tidigast i andningsfrekvens. När andningsfrekvensen är över 30 är det farligare än när blodtrycket går ner under 90. Så det gäller att agera redan på andningsfrekvensen, inte vänta till blodtrycket gått ner. Andningsfrekvensen är värst! säger Linda.

- Det sämsta kriteriet när man ringer oss är när man säger ”Det känns inte bra!”, det underlättar om man har mätvärden uppmätta som vi kan hjälpa till att bedöma.

Budskapet är: 1) Hitta det! 2) Behandla det! 3) Tänk vidare!

MIG-gruppen har utbildat medarbetarna på vårdavdelningarna för att de ska bli tryggare i sina observationer och veta när de ska kalla på MIG-gruppen. Gruppen tillkallas 1-2 gånger i veckan. Det är lika ofta nationellt och internationellt.

Färre skickades till IVA

Sedan starten av MIG har en utvärdering gjorts som visar att mellan 5 maj 2006 och 31 mars 2007 kallades MIG till 82 patienter på länssjukhuset. På kirurgavdelningen hade man under 18 månader sju hjärtstopp före MIG-starten. Efter MIG-starten var antalet endast två hjärtstopp under 18 månader. Antalet akuta inläggningar på IVA från kirurgen var 64 före MIG-starten mot 48 efter.

Rätt vårdnivå

Det man kan göra på avdelningarna är att förebygga och behandla blodtryck med vätskor i rätt mängd, ge antibiotika och/eller andra läkemedel, kolla patienten ofta, behandla och förebygga syrebrist och lungkollaps med syrgas i rätt mängd. Andra förebyggande åtgärder är att blåsa i flaska, låta patienten ha halvsittande sängläge, kontrollera och understöda perifera infarter, ordinera blodprover och ordinera uppföljning.

- Det är enkla billiga åtgärder som räddar liv på komplicerade patientfall.

Även på akuten

MIG-gruppen arbetar för att även akutens personal ska få ökad förståelse för betydelsen av BAS och för hur viktigt det är med snabb och korrekt behandling.

- Vi skulle t ex önska att akuten rutinmässigt tog BAS-kontroll en gång i timmen hos riskpatienter som i vissa fall kan finnas på akuten i flera timmar under tiden utredning pågår.

Två gånger per år anordnas utbildningsdagar för personal på sjukhuset. Lika ofta hålls möte för MIG-ombud och ibland hålls en speciell BAS-dag. Utbildning om BAS och MIG ingår även i AT-utbildningen

Önskelista

För framtiden önskar Linda och Marco att det ska finnas narkosläkare, sköterska och undersköterska avsatta för MIG-uppdrag som…

  • Kan följa upp iva-patienter på vårdavdelningen
  • Agerar stickhjälp och stöttar avdelningsläkare med vätske- och elektrolytordinationer
  • Kallas till akuten för att understödja ordinationer av sepsispatienter, pneumonier innan BAS faller ut

De önskar också att det ska finnas fler  monitorer på avdelningarna för att mäta blodtryck, andningsfrekvens och saturation.

R.B.

Område 1

Utveckla akutteam/MIG-team och vitala parametrar

Länssjukhuset Ryhov

MIG-ansvariga IVA-läkare på Länssjukhuset Ryhov:

Thomas Elvesjö, ST-läkare

Linda Myllymäki, specialistläkare

Marco Schuster, ST-läkare

Susanne Mellander, iva sjuksköterska

Höglandssjukhuset

n

Värnamo sjukhus

n

 

 

Uppdaterad: 2014-12-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion