Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Varför det är viktigt att följa åtgärderna

En korrekt läkemedelslista är en förutsättning för att vårdgivare ska kunna bedöma patientens tillstånd, behandlingseffekter, risker, interaktioner och biverkningar. Fel i ordinationshandlingar är vanliga och konsekvensen för patienten beror bland annat på vilka läkemedel som används och patientens tillstånd.

Många inläggningar är läkemedelsrelaterade

Många patienter, framför allt äldre, har ofta en komplicerad sjukdomsbild och använder flera läkemedel. Detta kan ge upphov till läkemedelsrelaterade problem som kan orsaka inläggning på sjukhus och ibland dödsfall. Studier har visat att drygt 100 000 personer dör årligen i USA på grund av felaktig läkemedelsanvändning6. I genomsnitt är 5 procent av äldres sjukhusinläggningar läkemedelsrelaterade, men siffror på upp till 40 procent förekommer7. Det har rapporterats att de flesta läkemedelsrelaterade vårdskador som leder till sjukhusinläggning kan förebyggas8, hos äldre till nästan 90 procent9.

20 miljarder

Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning (ABLA) uppskattar i sin rapport nummer två att Sveriges totala kostnader för brister i läkemedelsanvändningen kan uppgå till cirka 20 miljarder kronor. En grov uppskattning är att minst hälften av dessa miljarder kan hänföras till brister i läkemedelsanvändningen10.

Misstag som görs av hälso- och sjukvårdspersonal, står enligt en brittisk studie för huvuddelen11 av läkemedelsfelen. Bristande kommunikation i vårdens övergångar avseende medicinsk information orsakar cirka 50 procent av alla läkemedelsfel (Medication Errors) på sjukhus12 .

Fel i informationsöverföringen

Det finns svenska studier13 som har identifierat fel i informationsöverföringen, avseende läkemedel från öppen vård/kommun till sluten vård och åter till öppen vård/kommun, som är mycket vanliga.

  • Midlöv fann i Landskrona kommun 142 medicineringsfel vid 758 informationsöverföringar.
  • Vid Helsingborgs lasarett identifierade Meigård i en databas över läkemedelsgenomgångar att 22 procent av ca 8000 läkemedelsrelaterade problem var så kallade överföringsfel.

Fel i läkemedelslistan på sjukhus har identifierats med hjälp av läkemedelsintervju.

  • På Akutmedicinsk vårdavdelning vid Universitetssjukhuset i Lund hade 27 av 47 patienter fel i läkemedelslistan14.
  • Motsvarande siffror för kardiologisk vårdavdelning på Varbergs sjukhus var 10 av 21 patienter15.

Vid inskrivning på sjukhus/ny kontakt

Svårigheter med att ta fram en korrekt läkemedelslista när patienten läggs in på sjukhus beskrivs i Cochrane sammanställning16 och i enskilda studier17.

Vid utskrivning och mottagande på slutenvårdsenhet eller
i öppen vård

Problem med överföring av information om patientens läkemedelsanvändning i samband med utskrivning från sjukhus har studerats i Tyskland, Storbritannien, Holland, Australien, Canada och USA. I likhet med ovan nämnda studier beskrivs många fel i överföringen av information om läkemedel18.

Det har också beskrivits att det vid utskrivning saknas information om läkemedel, att den inte skickas i tid eller är ofullständig19 . Detta har orsakat läkemedelsbiverkningar, läkemedelsrelaterade problem20 och akuta sjukvårdskontakter21 som hade kunnat undvikas om informationen varit korrekt.

Svenska studier

Ovanstående problem finns också beskrivna i två svenska studier från Skåne som visar felfrekvenser vid överföring av läkemedelsinformation från sjukhus till kommunen hos 54 procent22 respektive 66 procent23 av patienterna.

Uppdaterad: 2014-12-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion