Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Pågående projekt vid Kompetenscenter

Dysfunktionsprofiler av orofacial funktion undersökt med NOT-S, Nordiskt Orofacialt Test-screening, hos olika grupper med kronisk sjukdom eller sällsynta diagnoser

Sedan metodstudien av NOT-S publicerades 2007 har studier av grupper med olika diagnoser publicerats där NOT-S använts. Genom att göra dysfunktionsprofiler kan grupperna jämföras med avseende på i vilka domäner som funktionsnedsättning finns. Nu planeras screening av orofacial funktion före pch efter protetisk behandling av personer med komplicerat rehabiliteringsbehov efter behandling av huvud-halscancer.

Orofacial funktion vid amyotrofisk lateral skleros, ALS

Ett projekt startade 2006 i samarbete med neurologmottagningen och dietistmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, för att följa patienter som nyligen fått diagnosen ALS. Hittills har 13 patienter inkluderats. Deltagarna undersöks var tredje månad då screening av orofacial funktion görs med NOT-S. Målsättningen är att skapa friska förhållanden och optimera munvården tidigt i sjukdomsförloppet och att bibehålla en god oral komfort under hela sjukdomstiden. Resultatet ska presenteras i form av en publikation samt beskrivning av behov av hjälpmedel och metoder för munvård med ledning av patienternas funktionsnivå.

Protetisk behandling av barn med oligodonti efter multidisciplinär behandlingsplanering

En multidisciplinär grupp av specialisttandläkare vid Odontologiska Institutionen har sedan 20 år gemensamt planerat behandling av barn med hypodonti. Målsättningen är att minska det slutliga behovet av protetisk ersättning. Behandlingsstrategierna omfattar interceptiva åtgärder i växelbettet, strategiska tandextraktioner, tandtransplantationer och tandreglering. Ofta krävs av estetiska skäl temporära tandersättningar under uppväxttiden. Slutlig protetisk ersättning innebär ofta behandling med tandimplantat.

Målsättningen med studien är att sammanställa materialet och beskriva förekomsten av tandagenesier, använda behandlingsstrategier samt slutresultatet mätt som antal ersatta tänder.

Oral hälsa och tandvård hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning ur ett biopsykosocialt perspektiv

WHO's klassificeringssystem för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF och ICF/CY, gör det möjligt att utveckla instrument för att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell med gemensam terminologi. I Sverige har ICF-CY ännu inte använts inom tandvården. Syftet med denna studie är att med hjälp av en modifierad ICF-CY checklista samla information från en grupp barn och ungdomar med funktionsnedsättning för att senare kunna beskriva oral hälsa och tandvård i relation till generell hälsa, funktionstillstånd och omgivning.

Oralt status vid tårkörtel- och salivkörtelagenesi med särskild inriktning mot erosionsskador
 

Lokala rotutvecklingsstörningar på sexårsmolarer och 05:or

Kontaktinformation

Postadress:
Odontologiska Institutionen,
Box 1030, 551 11 Jönköping

Besöksadress:
Hermansvägen 5, Jönköping

E-post: kompetenscenter@rjl.se
Tfn: 010-242 46 66

Uppdaterad: 2018-01-18
Annica Krogell, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Jönköping, Folktandvården