Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Reflektionsgrupp som stöd för chefer och ledare

Reflektionsgrupper är ett verktyg där chefer under handledning ges tillfälle att reflektera över sitt chefs- och ledarskap. Ett forum av detta slag kan alternativt kallas kollegial handledning. Den gemensamma nämnaren är att deltagarna tar sin utgångspunkt i en gemensam erfarenhetsbakgrund som chef och ledare.

Reflektionsgrupper är en naturlig fortsättning på de chefutvecklingsprogram som genomförts inom respektive organisationer. Användning av verktyget kan öka tryggheten hos våra nuvarande chefer i sitt chefs- och ledarskap samt stimulera till att fler i arbetsledande ställning väljer att ta på sig uppdrag som mentor för nyanställda chefer.

Syfte

Ge ledare möjligheter till aktivt reflekterande, lärande och utveckling av sin personlighet, ledarroll och ledarkompetens. Vidare att skapa insikt om betydelsen av de underliggande krafterna i en organisation och samtidigt ge ett förtrogenhetsnätverk av ett antal personer från olika organisationer och kulturer.

Ledaren som bärare av budskap och ledaren som normbildare är några områden som får allt större betydelse. Den pedagogiska delen i ledarskapet är ytterligare ett fokus som kan generera ett framgångsrikt ledarskap. För detta krävs en ökad insikt om olika lärstilar. Arbetet i reflektionsgrupper innefattar utbyte av erfarenheter som en mycket viktig del i lärandet.

Arbetsform

Utgångspunkten är deltagarstyrning och aktivt deltagande, vilket betyder att så väl den enskildes som gruppens behov är i förgrunden. Var och en ansvarar för sin egen utveckling och det gemensamma lärandet. Reflektionsledaren observerar och kontrollerar också den dynamiska process som med hjälp av allas engagemang och nyfikenhet brukar uppstå.

Omfattning

Sammanlagt träffas gruppen sju gånger, med tre timmar/gång under drygt ett halvår.

Kontakt

 

Uppdaterad: 2018-10-10
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion